Avant-gardes artistig: nodweddion a phrif symudiadau

Melvin Henry 26-07-2023
Melvin Henry

Tabl cynnwys

Yr avant-gardes artistig yw symudiadau hanner cyntaf yr 20fed ganrif a chwyldroodd celfyddydau gweledol y Gorllewin (paentio a cherflunio). Mynegwyd rhai o'r symudiadau hyn hefyd mewn dylunio graffeg, diwydiannol a phensaernïol.

Roedd yr avant-garde fwy neu lai yn brofiadau grŵp trefnus, lle'r oedd yr artistiaid yn dilyn yr un agenda esthetig ac ideolegol. Am y rheswm hwn, roedd gan sawl mudiad faniffesto ysgrifenedig. Yn eu plith, mynegiaeth, dyfodoliaeth, goruchafiaeth, dadais, neoplastigiaeth a swrrealaeth.

Cafodd popeth ei fframio mewn oes a oedd, wedi'i chroesawu gan gynnydd gwyddonol a diwydiannol, hefyd am i gelfyddyd "gynnydd" . Ymatebodd yr ysgogiad trawsnewidiol hwn yn rhannol i foderneiddio treisgar yr 20fed ganrif, a oedd yn gwrthgyferbynnu'n llwyr â cheidwadaeth yr academi artistig, yn dal i fod ynghlwm wrth y traddodiad plastig.

Gadewch i ni weld beth yw'r symudiadau avant-garde mewn celf yn y llinell amser ganlynol:

 • 1904. Ffafriaeth.
 • h. 1905. Mynegiant.
 • 1907. Ciwbiaeth.
 • 1909. Dyfodoliaeth.
 • 1910. Tyniad telynegol.
 • h. 1914. Adeiladaeth.
 • 1915. Goruchafiaeth.
 • h. 1916. Dadyddiaeth.
 • 1917. Neoplastigiaeth neu De Stijl .
 • 1294. Swrrealaeth.

Yn yr erthygl hon byddwn yn rhannu nodweddion cyffredin yr avant-garde artistig, yr hyn y mae'n ei gynnwysei sylfaenydd, Olga Rozanova a Liubov Popova.

Dadaeth (y Swistir, tua 1916)

Man Ray: Gwrthrych i gael ei ddinistrio (gwrthrych annistrywiol) , 1923, parod .

Mudiad avant-garde a aned yng nghyd-destun y Rhyfel Byd Cyntaf oedd Dadaeth. Mae'n ganlyniad dadrithiad â'r belle epoque a'r canfyddiad o fethiant y naratifau Gorllewinol mawr, megis rhesymoldeb a chynnydd. Fe'i hystyrid braidd yn wrth-gelfyddyd, gan ei fod yn wrthwynebus i offeryniaeth celfyddyd at wasanaeth buddiannau bourgeois.

Ymhlith prif nodweddion Dadyddiaeth gallwn grybwyll:

 • Beirniadaeth yn erbyn rhesymoliaeth ac ideoleg cynnydd y gorllewin.
 • Dyrchafiad yr abswrd.
 • Gwerthfawrogiad o'r ystum artistig uwchben y gwrthrych.
 • Cymeriad pryfoclyd.
 • > Cyflwyno ffotogyfosodiadau, parod a defnyddio technegau eraill megis collage .
 • Natur ryngddisgyblaethol.

Ymhlith ei orau cynrychiolwyr gallwn grybwyll Mancel Duchamp, Jean Arp, Man Ray a Hans Richter.

Yn ddwfn i mewn i Dadaisiaeth: nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau

Neoplastigiaeth neu De Stijl (Yr Iseldiroedd , tua 1917)

Theo van Doesburg: Gwrth-gyfansoddiad anghyseinedd XVI . 1925, olew ar gynfas, 180 * 100 cm, Gemeentemuseum den Haag, Hâg, yr Iseldiroedd.

Roedd neoplastigiaeth hefyd yn hysbysfel De Stijl , enw cylchgrawn y mudiad. Cymeradwywyd maniffesto De Stijl gan yr artistiaid Theo Van Doesburg, Piet Mondrian, Bart an der Leck a J.J.P. Oud. Y bwriad oedd creu gwaith celf a oedd yn canolbwyntio ar werthfawrogiad o elfennau plastig pur, a chyflwyno'r naratif hwn i'r cyhoedd.

Gweld hefyd: Colosseum Rhufeinig: lleoliad, nodweddion a hanes

Roedd y mudiad hwn am wneud heb y gair, yr oeddent yn ei weld yn wag ac analluog. o greu trawsnewidiadau cymdeithasol iach. Felly, maent yn cyfeirio sylw at blastig, gyda'r disgwyl o adeiladu iaith gyffredinol. I gyflawni hyn, maent yn defnyddio geometreg fflat, gwthio i derfynau newydd.

Ymhlith prif nodweddion neoplastigiaeth, gallwn grybwyll y canlynol:

 • Defnyddio geometreg fflat, yn enwedig llinellau perpendicwlar , diolch i'r hwn mae'r sgwâr, y petryal a'r croesau yn dominyddu.
 • Lleihau'r palet lliwiau, lliwiau cynradd neu niwtral bron bob amser.
 • Dyhead i gyffredinolrwydd.
 • Trefn , cydbwysedd ac optimistiaeth

Prif ddehonglwyr neoplastigiaeth yw Theo Van Doesburg, Piet Mondrian, Bart an der Leck a J.J.P. Oud.

Swrrealaeth (Ffrainc, 1924)

Joan Miró: Carnifal yr Harlecwin , 1924-1925, olew ar gynfas, 66 x 39 cm , Amgueddfa Albright-Knox.

Swrrealaeth yw un o'r avant-garde mwyaf adnabyddus a gwerthfawr. Cafodd ei greu yn y cyfnodentrebellico, yn 1924, ar ôl cyhoeddi maniffesto swrrealaidd André Breton. Mae'n seiliedig ar gysyniadau a gymerwyd o seicdreiddiad, yn enwedig y syniad o'r anymwybodol. Am y rheswm hwn, awtomatiaeth bur oedd ei broses greadigol par rhagoriaeth.

Yn y celfyddydau plastig, nodweddwyd swrealaeth gan:

 • Awtomatiaeth fel egwyddor sy'n cynhyrchu syniadau.
 • Adeiladu ystyr o ddelweddau ymddangosiadol anghydweddol.
 • Blas ar ddelweddau breuddwydiol ac annhebygol.
 • Cyflwyno technegau megis frotage , decalcomania a chorff Coeth.
 • Defnyddio technegau Dada megis ffotogyfosodiadau a parod (gwrthrych y daethpwyd o hyd iddo).

Ymysg arlunwyr swrealaeth mwyaf dylanwadol gallwn grybwyll Man Ray, Marx Ernst, René Magritte, Salvador Dalí a Joan Miró, ymhlith eraill.

Am ragor o wybodaeth, gweler: Swrrealaeth: nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau

Cyd-destun hanesyddol yr avant-garde artistig

<22

Hedfan y Brodyr Wright. Ffotograff o 1903.

Cafodd y frwydr yn erbyn academyddiaeth artistig ei rhagflaenu mewn argraffiadaeth ac ôl-argraffiadaeth yn y 19eg ganrif gyda'i hagweddau newydd at liw. Ond roedd yr avant-garde eisiau mynd ymhellach fyth.

Roedd y cyd-destun hanesyddol yn cael ei nodi gan imperialaeth Ewrop tuag at Affrica ac Asia, a hwylusodd y broses o fewnforionwyddau egsotig. Cododd y rhain ddiddordeb artistiaid. Cafodd ei nodi hefyd gan gynnydd gwyddonol a datblygiad yr ail chwyldro diwydiannol (awyren, sinematograff, ceir, telegraff, a mwy). Ffurfiodd yr agweddau hyn ysbryd brwdfrydig a blaengar yr belle epoque , a fyddai'n cael ei ddymchwel yn fuan.

Roedd ymateb yr artistiaid i'r cyd-destun hwn yn amrywiol iawn. Roedd rhai ar flaen y gad yn drwgdybio cynnydd, roedd eraill yn ei weld yn frwd. Roedd yna hefyd rai a oedd yn syml yn osgoi realiti. Y gwir yw i avant-garde ddod yn duedd yn yr 20fed ganrif.

Avant-garde cyn ac ar ôl y rhyfeloedd byd

Roedd holl artistiaid yr 20fed ganrif eisiau chwyldroi'r celfyddydau, ond nid i gyd Roedd ganddyn nhw'r un man cychwyn. Rhannodd yr Ail Ryfel Byd y ganrif a'i hysbryd yn hanner. Am y rheswm hwn, mae rhai awduron yn gwahaniaethu rhwng dau gyfnod o'r avant-garde ym maes y celfyddydau plastig:

 • yr avant-garde hanesyddol, sy'n dwyn ynghyd bawb a ffurfiwyd cyn yr Ail Ryfel Byd (o Fauvism i'r swrealaeth);
 • yr ail flaengarwyr, a ffurfiwyd ar ôl y rhyfel. Er enghraifft, mynegiant haniaethol, celf pop, yn digwydd a perfformiad , celf cinetig, celf gysyniadol, ac ati.

Fodd bynnag, dyma oedd yr avant-hanesyddol garde yr hwn a baratôdd y ffordd i'r lleill ahyrwyddo newid cwrs hanes celf. Manteisiodd yr ail don ar y rhyddid a enillwyd gan ei rhagflaenwyr i wthio'r cysyniad o gelfyddyd i'w eithaf.

Gallai fod o ddiddordeb i chi:

 • Symudiadau artistig yr 20fed ganrif.
 • Celfyddyd Bop.
 • Gorrealaeth.
 • Celf cinetig.

Terfynau'r avant-garde hanesyddol

Yr artistig avant-garde yn gosod allan i fynegi yr amseroedd newydd, y maent yn gweld yn angenrheidiol i efelychu cynnydd gwyddonol, yn y mae newid yn gyson. Fodd bynnag, mae rhai awduron yn ystyried na chyflawnwyd eu hamcanion, er iddynt gael llwyddiannau eraill.

Er enghraifft, haera'r hanesydd Eric Hobsbawm fod yr avant-gardes hanesyddol wedi methu mewn amrywiol ffyrdd. Yn gyntaf, nid oeddent yn deall nad yw cynnydd yn berthnasol i gelf. Yn ail, yn oes sinematograffi a ffotograffiaeth, parhawyd i feddwl am waith darluniadol fel paentiadau îsl. Yn olaf, nid oedd eu rhwygiadau yn caniatáu iddynt gyfnerthu yn y diddordeb poblogaidd.

Er gwaethaf barn Hobsbawm, cafodd yr avant-gardes hanesyddol ddylanwad aruthrol yn y byd trwy lwybrau disylw. Er enghraifft, yn nyluniad a diwylliant gweledol y cyfnod cyfoes.

Dylanwad yr avant-garde hanesyddol

O’r chwith i’r dde. Uchod: Poster gan A. Rodchenko. Poster o El Lissitsky. poster propaganda rhyfelJ. Gipkens. Clawr llyfr Kandisnky, Point a llinell ar yr awyren , a gyhoeddwyd gan y Bauhaus.

Isod: cadeiriau gan G. Rietvel. Logo'r Bauhaus gan O. Schlemmer. Rietveld Schröder House gan G. Rietvel.

Cafodd yr avant-garde artistig effaith fawr ar ddiwylliant graffeg, hysbysebu a dylunio diwydiannol ar ddechrau'r ganrif, gan roi iaith newydd ac effeithiol iawn iddynt. Gweithiodd llawer o artistiaid avant-garde fel dylunwyr graffeg a diwydiannol.

Arweiniwyd y mudiad creadigol llewyrchus hwn yn athrawon yn y Staatliche Bauhaus , prosiect addysgol a aned yn yr Almaen ar ôl y rhyfel cyntaf. byd. Cymerodd y Bauhaus ran yn y gwaith o ailadeiladu Ewrop o ddyluniad, gan ddarparu gwerthoedd esthetig newydd, bob amser yn israddol i ymarferoldeb.

Diolch i hyn, mae artistiaid fel Walter Grupius, El Lissitsky, Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, am ddim ond i enwi ond ychydig, bu iddynt rannu eu gwybodaeth yn y Bauhaus a chwyldroi'r cysyniad o ddylunio.

Adfywiodd yr avant-garde y byd celf ac ysbrydoli diwylliant o arloesi, gwreiddioldeb a chreadigedd. Heddiw maent yn rhan o'n diwylliant gweledol ac artistig.

pob un a beth oedd y cyd-destun hanesyddol a'u gwnaeth yn bosibl.

Nodweddion yr avant-gardes artistig

Roedd yr avant-gardes artistig yn amrywiol iawn, er bod llawer ohonynt yn cydweithio'n rhydd â'i gilydd . Roeddent i gyd yn rhannu'r un ysbryd, ac o'r hyn mae'n bosibl diffinio nodweddion cyffredin, megis gwrthryfel, rhwygiad, rhyddid mynegiant, diddordeb mewn materion cyfoes a gwrthod y bourgeoisie. Gawn ni weld

 • Ysbryd gwrthryfel o ran yr academi gelfyddydol. Roedd yr artistiaid o'r farn bod gan yr academi ei chefn i amseroedd newydd a rhyddid creadigol
 • Cwestiynu dynwared byd natur. Ar gyfer yr artistiaid newydd, nid oedd yr ystyr yn y celfyddydau plastig yn cael ei reoli gan eu tebygrwydd i realiti neu gynnwys yr olygfa. Dyna pam y gwnaethant wrthryfela yn erbyn yr egwyddor o ddynwared natur mewn celfyddyd
 • Torri â delfryd clasurol harddwch. Roedd yr avant-garde yn gwybod sut i ddod o hyd i esthetig gwerthfawr mewn hylltra a'r grotesg
 • Ymarfer rhyddid mynegiant trwy gelf. Roedd y cyfnod newydd yn hyrwyddo rhyddid mynegiant, a dylai celf fod yn llwyfan ar gyfer yr ymarfer hwn o feddwl
 • Awydd mynegi themâu a phryderon y pwnc cyfoes. Nid yw pryderon bodau dynol cyfoes yn wirymddangosent mewn celf academaidd, felly rhoddodd yr avant-garde gynrychioldeb iddo.
 • Gwrthodiad i atafaeliad symbolaidd celf gan y bourgeoisie. Roedd yr avant-garde yn galaru bod celf yn gyfyngedig i gynrychioli buddiannau'r dosbarth bourgeois.

Fovism neu Fauvism (Ffrainc, 1904-1908)

<12

Henri Matisse: Yr Ystafell Goch , 1908, olew ar gynfas, 180.5 x 221 cm, Amgueddfa Hermitage, St Petersburg, Rwsia.

Fovism ( fauvism ) mynd ati i ryddhau'r reddf ddarluniadol trwy ddyrchafu lliw treisgar. Gwrthododd ddisgyrsiau rhesymegol a sentimentaliaeth mewn celf. Yn hytrach, mynnodd ddod o hyd i fynegiant mwyaf “gwyllt” yr artist, hynny yw, yr un yr effeithiwyd arno leiaf gan “wareiddiad”. Am y rheswm hwn, enwodd y beirniad Louis Vauxcelles hwy Fauves , gair o'r Ffrangeg fauve , sy'n golygu 'bwystfilod gwyllt'.

Yn gyffredinol, Fauvism oedd wedi'i nodweddu gan:

 • Dyrchafu lliw fel elfen sylfaenol o fynegiant.
 • Byrbwylltra creadigol wedi'i fynegi mewn strociau rhydd a digymell.
 • Ansoddi ar gyfer modelu lluniadu a persbectif .
 • Gadael â gwaith awyr agored.
 • Datblygu themâu megis tirwedd, portreadau a golygfeydd mewnol.

Prif gynrychiolwyr ffawviaeth oedd Henri Matisse , Andre Derain,Mauricio de Vladminck a Raoul Dufy.

Gallwch ymchwilio i: Fauvism (Fauvism): nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau

Mynegiant (Yr Almaen, c. 1905-1930)

Karl Schmidt-Rottluff: Ffordd i Emaus , cyfres, 1918, torlun pren.

Mae gan fynegiadaeth ei ragflaeniadau ar ddiwedd y 19eg ganrif, diolch i waith artistiaid megis Edvard Munch. Fodd bynnag, dim ond tua 1905 y bu ar ffurf mudiad, pan ffurfiwyd y grwpiau Die Brücke (The Bridge, 1905) a Der Blaue Reiter (The Blue Rider, 1911). Diddymodd y grwpiau hyn gyda'r Rhyfel Byd Cyntaf. Ar ddiwedd hyn, ffurfiwyd y Gwrthrychedd Newydd neu Neue Sachlichkeit.

Nodweddwyd y mudiad mynegiadol gan ei bersbectif beirniadol ar realiti; myfyrio ar hanfod y pwnc cyfoes; dyrchafu teimladau (yn enwedig anfodlonrwydd, ofn a gofid) a gwrthod delfrydu.

Yn ymarferol, daeth y mudiad mynegiadol i'r amlwg yn y nodweddion canlynol:

 • Blas am arosgo neu siapiau onglog.
 • Defnydd mynegiannol o liw a phersbectif.
 • Cymhwyso technegau treisgar.
 • Anffurfio ffigurau.
 • Themâu dirfodol, megis marwolaeth , afiechyd, gwallgofrwydd, euogrwydd a rhywioldeb.

Eu cynrychiolwyr uchaf oedd:

 • Ar gyfer y grŵp Die Brücke : E.L.Kirchner, E. Heckel, K. Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Max Pechstein ac Otto Müller.
 • Ar gyfer y grŵp Der Blaue Reiter : Franz Marc, August Macke, Heinrich Campendonk; Paul Klee a Wassily Kandinsky.
 • Ar gyfer y grŵp Neue Sachlichkeit : Otto Dix a George Grosz.

Gweler yn fanylach yn: Mynegiadaeth: nodweddion, cynrychiolwyr ac yn gweithio

Ciwbiaeth (tua 1907-1914)

Juan Gris: Bywyd llonydd gyda gitâr , 1913, olew ar gynfas, 66 × 100.3 cm, Jacques a Chasgliad Natasha Gelman.

Mudiad avant-garde a aned yn Ffrainc oedd Ciwbiaeth. Nid oedd ganddo ei faniffesto ei hun. Serch hynny, roedd ei raglen yn seiliedig ar gynrychioli pethau gan fod yr ymennydd yn eu dal yn rhesymegol, ac nid yn unig fel y'u canfyddir gan y synhwyrau. Am y rheswm hwn, mae ciwbiaeth yn dadansoddi, yn dadelfennu ac yn syntheseiddio'r ffigurau hyd at derfynau geometrization.

Gellir crynhoi nodweddion ciwbiaeth ar y lefel blastig fel a ganlyn:

Gweld hefyd: Ffilm Ni dderbynnir dychweliadau: crynodeb, dadansoddiad a dosbarthiad
 • Synthesis Graphic .
 • Tuedd i geometregeiddio.
 • Arosod awyrennau gwahanol mewn un un.
 • Cyflwyno technegau nad ydynt yn ddarluniadol ar gynfas, megis collage .
 • Ffefrir bywyd llonydd a'r ffigwr dynol fel gwrthrychau dadansoddi ciwbaidd.

Ni pharhaodd y mudiad ciwbaidd yn hir, tua degawd. Yn ystod y cyfnod hwn, gellir gwahaniaethu rhwng sawl cam:

 • Ciwbiaeth Gyntefig(1907-1909). Wedi'i ysbrydoli gan Cézanne, lleihaodd y ffurflenni i'w cyfrolau hanfodol.
 • Ciwbiaeth Ddadansoddol (1910-1912). Rhannodd y cyfrolau yn awyrennau oedd yn gorgyffwrdd a daeth diffyg diddordeb mewn lliw.
 • Ciwbiaeth Synthetig (1913-1914). Dychwelodd i liw a gweithiodd ar weadau trwy collage .

Ei brif gynrychiolwyr oedd Pablo Picasso, George Braque a Juan Gris.

Gallwch diddordeb: Ciwbiaeth: nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau.

Dyfodolaeth (Yr Eidal, 1909)

Umberto Boccioni: Deinameg beiciwr , 1913, olew ar gynfas , 70 x 95 cm, Casgliad Peggy Guggenheim, Fenis.

Ganed dyfodoliaeth pan gyhoeddwyd y maniffesto dyfodolaidd ym 1909, a ysgrifennwyd gan y bardd Fillippo Marinetti. Edrychodd yn frwd ar fuddugoliaeth oes y peiriant ac, yn anad dim, ar gyflymder. Dilynodd gydag edmygedd brwd ddatblygiad y diwydiannau ceir, awyrennau a rhyfel. Dathlodd drais a chredai mewn rhyfel fel llwybr ar gyfer puro dynoliaeth. Am y rheswm hwn, yn wahanol i flaengarwyr eraill, roedd Dyfodolaeth yn agos i'r dde eithafol.

Nodweddwyd y mudiad Dyfodolaidd gan:

 • Y dymuniad i gynrychioli cyflymder mewn cyfansoddiadau plastig;
 • Parhad gofodol;
 • Astudiaeth o'r pedwerydd dimensiwn mewn celf (amser);
 • Dyrchafu gwladgarwch atrais;
 • Defnydd o adnoddau o giwbiaeth, rhaniadaeth a ffotograffiaeth.
 • Ymdeimlad o rythm gweledol a dynameg;
 • Lliwiad bywiog.

Y cynrychiolwyr mwyaf nodedig Dyfodoliaeth oedd yr artistiaid Umberto Boccioni, Giacomo Balla a Carlo Carrà, ymhlith eraill.

Gweler hefyd Ddyfodoliaeth: nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau

Tynnu telynegol (Rwsia, 1910 )<9

Vasily Kandinsky: Cyfansoddiad VII , 1913, olew ar gynfas, 200.6 × 302.2 cm, Oriel Tretyakov, Moscow, Rwsia.

Adwaenir hefyd fel Haniaethu anffurfiol neu emosiynol , haniaeth telynegol oedd y cyntaf o'r symudiadau perthynol i haniaethiaeth. Gwrthododd y ffiguriad yn llwyr gan ddyrchafu dilysrwydd iaith blastig fel cyfrwng i allanoli byd mewnol y gwrthrych.

Datblygodd haniaeth delynegol y nodweddion canlynol:

 • Absenoldeb ffurfweddiad. 4>
 • Amlygrwydd ac ymreolaeth llinell, pwynt, lliw a chyfansoddiad.
 • Chwilio am rythm gweledol a harmoni.
 • Trwydded ar gyfer gwaith byrfyfyr.

Y esboniwr cyntaf tynnu telynegol oedd Vasily Kandisnky, a ymunodd Paul Klee a Robert Delaunay yn y genhedlaeth gyntaf yn ddiweddarach.

Ond er i dyniad telynegol ddechrau fel avant-garde concrit yn 1910, sefydlodd cerrynt artistig cyfan y maent wedi ymrestru ynddo ar hyn o brydtueddiadau gwahanol yr 20fed ganrif. Yn eu plith, rayonism (c. 1912), ystumiaeth neu action panting (c. 1945), mynegiantaeth haniaethol (c. 1950), neo-fynegiant (c. 1980) a phaentio gwyllt (c. 1980) .

Roedd y tueddiadau hyn yn ymgorffori technegau megis dribio (paent driblo), gratage neu sgraffito (haenau o baent wedi'i rwygo) neu frotag (paentio ar wrthrychau bras i gael gweadau) a collage .

Mwy yn: Celf haniaethol: nodweddion, cynrychiolwyr a gweithiau, Kandinsky a chelf haniaethol: 11 gwaith hanfodol

Adeiladaeth ( Rwsia, 1914)

El Lissitsky: Proun 1 A, Puente I , blwyddyn 1919.

Avant-garde arysgrif mewn haniaethiaeth geometrig yw adeileddiaeth. Yn cymhwyso egwyddorion cyfansoddiadol dylunio pensaernïol, yn enwedig geometreg ofodol ac astudiaeth o ddeunyddiau mewn paentio, cerflunwaith, dylunio graffeg, a dylunio diwydiannol. Rhywsut, mae'n cynrychioli ffydd mewn cylch o newid hanesyddol, ac roedd wedi ymrwymo i adeiladu cynnydd yn y cyfnod diwydiannol newydd.

Ymhlith prif nodweddion adeileddiaeth mae:

 • Defnyddio gofodol geometreg.
 • Rhagfarn yr undod rhwng amser, gofod a golau.
 • Defnyddio llinellau pur.
 • Gwrthod addurniad.
 • Defnyddio defnyddiau syml, megis pren a metel, aeraill sy'n gysylltiedig â chynnydd, megis plastig.

Ymysg ei phrif gynrychiolwyr mae El Lisitsky, Vladimir Tatlin ac Alexander Rodchenko.

Suprematiaeth (Rwsia, 1915)

<18

Olga Rozanova: Suprematism, 1916, olew ar gynfas.

Yn fuan ar ôl Adeileddiaeth, ymddangosodd Goruchafiaeth, wedi'i rhagdybio trwy faniffesto'r Suprematist a ysgrifennwyd gan Kazimir Malevich. Ceisiodd goruchafiaeth fynegi goddrychedd pur trwy ddefnyddio adnoddau geometrig.

Yn wahanol i adeileddiaeth, dim ond mewn geometreg awyren y mae gan Suprematiaeth ddiddordeb, ac mae'n gwrthod dyfnder gofodol. Nid oedd ganddynt ddiddordeb mewn disgwrs cymdeithasol ychwaith. Cafodd ei wahardd yn Rwsia pan osododd y Bolsieficiaid realaeth gymdeithasol mewn celf a gwrthod mynegiant o gelfyddyd haniaethol, a ystyriwyd yn ddeallusol iawn. Er gwaethaf hyn, bu symudiadau haniaethol Rwsiaidd yn ddylanwadol iawn mewn dylunio cyfoes.

Ymhlith prif nodweddion Goruchafiaeth gallwn grybwyll:

 • Ceisiasant gynrychiolaeth anwrthrychol o’r bydysawd , goruchafiaeth o ddim.
 • Defnyddio geometreg fflat, yn ddelfrydol y sgwâr, petryal a chylch
 • Ar y dechrau, defnyddiwch balet llai o liwiau. Yna mae'n ehangu.
 • Nid yw'r dyfnder yn gweithio.

Ymhlith prif ddehonglwyr Goruchafiaeth gallwn grybwyll Kazimir Malevich,

Melvin Henry

Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.