Baróc Sbaeneg Newydd: prif nodweddion ac ymadroddion artistig

Melvin Henry 05-02-2024
Melvin Henry

Arddull artistig a ddatblygwyd yn Sbaen Newydd rhwng yr 17eg a'r 18fed ganrif oedd y Baróc Sbaenaidd Newydd, tiriogaeth sy'n cwmpasu Mecsico a'r ardaloedd cyfagos. Amlygwyd yr arddull mewn ymadroddion megis pensaernïaeth, peintio, cerflunwaith a llenyddiaeth.

Gweld hefyd: Anthem genedlaethol yr Ariannin: geiriau, hanes ac ystyr

Ffrwyth arbelydru'r Baróc Sbaenaidd yn America, bu i'r Baróc Sbaenaidd Newydd ymyrraeth brodyr a mestizos Ewropeaidd, brodorol, creolaidd a mestizos. . Roedd y pellter o'r fetropolis a chyfranogiad gwahanol actorion cymdeithasol yn rhoi ei nodweddion ei hun i'r Baróc Sbaenaidd Newydd.

Roedd cynnwys elfennau thematig o'r Byd Newydd yn cynnwys elfennau thematig o'r Byd Newydd, addurniad llawer mwy dwys a chofgolofniaeth yn waeth o lawer. . Ar gyfer hyn, defnyddiwyd deunyddiau a thechnegau lleol megis mosaig, gwaith plastr a stiw. Wrth beintio, amddifadwyd y blas ar liw dwys a chrëwyd y genres o baentio casta a phaentio sgrin.

Er hynny, nid yw gwreiddioldeb y Baróc Sbaeneg Newydd yn ei bellhau gormod oddi wrth y Baróc Ewropeaidd, oherwydd mae'n dod i'r un adnoddau esthetig, fel y drefn Solomonig, y stipe a'r bwâu cymhleth. Hefyd mynegiadau megis cerfwedd, darnau allor a chadeiriau, a cherfluniau annibynnol gydag elfennau all-gerfluniol (ffug).

Yn yr un modd, ymdriniwyd â genres hanfodol Baróc Sbaenaidd: paentiadau crefyddol, mytholegol a hanesyddol; portreadau aMae peintio Baróc yn Sbaen Newydd yn cael ei ddylanwadu gan tenebrism, arddull ddarluniadol a oedd yn cynnwys cyferbyniad dramatig chiaroscuro. Fesul ychydig, mae'r ystod o liwiau yn cael ei ehangu, fel bod yr arlunwyr yn dod yn agosach, yn hytrach, at liwiaeth Pedro Pablo Rubens. Yn yr un modd, yn y cyfnodau olaf mae cyfansoddiadau paentiadau Sbaen Newydd yn ennill mwy o ddeinameg ffurfiol.

Themâu crefyddol oedd yn cael eu cynrychioli fwyaf, megis y Forwyn Fair, bywydau'r saint, darnau Beiblaidd, etc. . Fodd bynnag, datblygwyd themâu halogedig megis bywyd llonydd, portreadau, arwyddluniau, ac alegori hefyd.

Genra hynod ddatblygedig yn Sbaen Newydd ac yn Is-Ranol Periw oedd peintio cast , a oedd yn cynrychioli'r gwahanol fathau o gamgenhedlu cymdeithas dosbarth.

Ynghyd â hyn, amlygodd genre penodol o Sbaen Newydd: paentio sgriniau. Roedd sgriniau yn fath o ddodrefn a oedd â dibenion iwtilitaraidd ac esthetig ar yr un pryd. Roeddent yn gwasanaethu i rannu gofodau a diogelu rhag drafftiau. Ar yr un pryd, cawsant eu haddurno'n gyfoethog i harddu'r ystafell. Cynrychiolwyd y pynciau seciwlar hyn megis golygfeydd hanesyddol, mytholeg glasurol, darnau trefol a hyd yn oed golygfeydd o fywyd bob dydd.

Arlunwyr a gweithiau pwysicaf Baróc Newydd Sbaen

Miguel Cabrera : O Sbaeneg a mestiza: castiza ,paentiad cast.

 • Sebastián López de Arteaga (Seville, 1610 - Mecsico, 1652). Gweithiau cynrychioliadol: Brad y Forwyn , Anhygoeledd Sant Thomas , Y Madonna a'r Plentyn , Crist ar y groes .
 • José Juárez (1617- h. 1664 ). Gweithiau cynrychioliadol: Gwedd y Forwyn a'r Plentyn i Sant Ffransis , Martyrdom Saint Lawrence , Yr Ystwyll .
 • 19> Cristobal de Villalpando (c. 1649-1714). Gweithiau mwyaf cynrychioliadol: Cromen fawr Capel Brenhinoedd Eglwys Gadeiriol Puebla, Buddugoliaeth yr Eglwys , Ymddangosiad Mihangel Sant a Menyw Apocalyptaidd .
 • Juan Correa (1646-1716). Gweithiau mwyaf cynrychioliadol: Pedair rhan y byd , Tröedigaeth Sant Magdalen , Pasg Mair , Diarddel o Baradwys .
 • Juan Rodríguez Juárez (1675-1728). Gweithiau mwyaf cynrychioliadol: Iesu gyda'r wraig sâl , Hunanbortread , Portread o'r Viceroy Duque de Linares , Y Forwyn o Carmen gyda Sant Teresa a Sant Ioan y Groes .
 • 11>Miguel Cabrera (ca.1695-1768). Gweithiau cynrychioliadol: cyfres o gastiau, Morwyn yr Apocalypse , Alegori y Forwyn fel amddiffynnydd y Dominiciaid ; Y Bugail Dwyfol ; Allorder y Forwyn o Guadalupe, Fray Juan de Zumárraga a Juan Diego ; Portread o ChwaerJuana Inés de la Cruz .
 • Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772). Gwaith cynrychioliadol. Peintiad o flasu, Calon Mair , Calon Iesu , Crist Cysurus a Porthladd Antibes .

Llenyddiaeth Faróc Sbaeneg Newydd

Miguel Cabrera: Sor Juana Inés de la Cruz , c. 1750, olew ar gynfas, 281 cm o uchder x 224 cm o hyd, Amgueddfa Werin Cymru, Mecsico.

Roedd llenyddiaeth Baróc Sbaeneg newydd yn faes ffrwythlon iawn. Fel y celfyddydau eraill, effeithiwyd ar lenyddiaeth Sbaeneg Newydd gan ddiwylliant Creole, a oedd, yn ôl Octavio Paz, yn gweld ei hun yn unigryw a chyffredinol ar yr un pryd. Yn ei llyfr Sor Juana Inés de la Cruz neu faglau ffydd , dywed Paz:

«...mae barddoniaeth wedi'i thrin yn derbyn elfennau brodorol. Nid allan o genedlaetholdeb ond allan o ffyddlondeb i estheteg y rhyfedd, yr unigryw a'r egsotig. Yn ei chaneuon a'i charolau Nadolig, mae Sor Juana nid yn unig yn defnyddio araith boblogaidd mulattoes a criollos yn wych, ond mae hefyd yn ymgorffori union iaith yr Indiaid, Nahuatl. Nid cenedlaetholdeb barddonol sy’n ei symud ond yn hollol i’r gwrthwyneb: esthetig cyffredinol sy’n falch o gasglu’r holl ddarluniau a gwneud i’r holl hynodion ddisgleirio.”

Felly, mae llenyddiaeth Sbaeneg Newydd yn cael ei hymgorffori yn y naratif gwych o llenyddiaeth, baróc cyffredinol. Fel yn Ewrop, mae'n sefyll allan am y defnydd rhagorol offigurau rhethregol megis elipsis, hyperbaton, periphrasis, cyffelybiaeth, gwrththesis a throsiad

Datblygwyd drama, telynegol a naratif hefyd. Yn yr un modd, ysgrifennodd yr awduron am bynciau llenyddol megis cariad, Tempo fugit (tua threigl amser) neu Carpe diem (ynglŷn â chipio'r foment), ymhlith eraill.

Awduron a gweithiau pwysicaf y New Spanish Baróc

Ymhlith awduron pwysicaf y New Spanish neu Fecsicanaidd Baróc, gallwn grybwyll y canlynol:

 • Bernardo de Balbuena (1562- 1627). Crefyddol a bardd wedi ei leoli yn New Spain. Gweithiau cynrychioliadol: Mawredd Mecsicanaidd , Bernardo: cerdd arwrol , ymhlith eraill.
 • Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1580-1639). Awdur a dramodydd newydd o Sbaen. Gweithiau cynrychioliadol: Y gwirionedd amheus , Cymwynasau'r byd , Clywed y muriau , Ogof Salamanca.
 • <19 Miguel de Guevara (1585-1646). Brawd, ieithegydd a bardd. Gweithiau cynrychioliadol: Celf athrawiaethol a ffordd gyffredinol o ddysgu'r iaith Matlazinga . Mae'r soned Crist croeshoeliedig ( Nid yw fy Nuw yn fy symud i'ch caru chi... ) yn cael ei briodoli iddo.
 • Francisco Bramón (? - 1664). Offeiriad ac awdur. Gweithiau cynrychioliadol: Sirgueros y Forwyn heb bechod gwreiddiol a Ysgrifen am fuddugoliaeth y Forwyn a'rLlawenydd Mecsicanaidd .
 • Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). Hanesydd, athronydd, cartograffydd, mathemategydd, gwleidydd a bardd. Gweithiau cynrychioliadol: Gwanwyn Indiaidd , Gogoniant Querétaro , Duwioldeb Arwrol Don Hernando Cortés , Marqués del Valle a Elogio angladd Sor Juana Inés de la Cruz .
 • Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695). Hieronymite lleian ac awdur. Gweithiau cynrychioliadol: Y Narcissus dwyfol , Gwystlon tŷ , Breuddwyd gyntaf , Neifion alegorïaidd ac Ymateb i Sor Filotea de la Cruz .

Gallwch ddarganfod mwy yn:

  bywydau llonydd Yn wir, mae chwaeth y brodorion yn cyd-daro â diddordeb y baróc Ewropeaidd mewn diwylliannau egsotig, wedi'u hailddehongli o'r Ewro-ganolog.

  Yn y modd hwn, mae'r Baróc Sbaenaidd Newydd yn cynrychioli buddugoliaeth y gwrth-ddiwygiad yn America i lawer. a synthesis diwylliannol cymdeithas drefedigaethol. Nesaf, rydym yn esbonio'n fyr nodweddion cyffredinol y Baróc Sbaeneg Newydd, yn ogystal â'i brif ymadroddion, cynrychiolwyr a gweithiau.

  Nodweddion y Baróc Sbaenaidd Newydd

  Mae'r Baróc Sbaeneg Newydd yn rhannu ei brif ymadroddion. nodweddion gyda'r Baróc Ewropeaidd. Yn eu plith: addurniadau toreithiog ( horror vacui ), teimladrwydd, tensiwn, dynameg a tywyllwch (chiaroscuro cyferbyniad uchel). Fodd bynnag, datblygodd hefyd ei nodweddion ei hun. Y prif rai yw: eiconograffeg y byd newydd; amrywiaeth o dechnegau, adnoddau ac arddulliau o un rhanbarth i'r llall, addurniad moethus, anferthedd ac, yn olaf, cymeriad trefol, aristocrataidd a Creole.

  Elfennau'r Byd Newydd

  Juan Correa : Pedair rhan y byd , h. 1670-1730, sgrin deg dail wedi'i phaentio mewn olew, 5.56 × 1.99 metr, Museo Soumaya, D.F. Mecsico.

  Mae'r Baróc Sbaeneg Newydd yn ailddehongli ac yn ymgorffori motiffau o'r Byd Newydd, megis elfennau cynhenid, ffawna a fflora lleol. Mae'r diddordeb hwn yn cyd-fynd â'r chwaeth at egsotig, rhyfedd ac afradlon yCelf Baróc yn gyffredinol. Felly, israddolwyd y cymhellion hyn i raddau helaeth i themâu ac ymagweddau'r diwylliant trech, hynny yw, elitaidd y Creole. Ymhlith y motiffau hyn gallech weld angylion brodorol gyda phlu o blu, ffrwythau gwreiddiol y ddaear, ac ati. Sylwch ar yr addurniadau a wneir o deils (mosaig) a brics. Mae ei lliwyddiaeth a'i goruchafiaeth o fotiffau geometrig yn cyferbynnu â'r cerfwedd troellog ar ffasâd yr Eglwys Gadeiriol Fetropolitan.

  Nid oedd y Baróc Sbaenaidd Newydd yn arddull homogenaidd. Ym mhob rhanbarth addasodd i'r posibiliadau materol yn ogystal ag i feddylfryd y gymdeithas drefedigaethol. Am y rheswm hwn, roedd amrywiaeth mawr o dechnegau, adnoddau a themâu i addurno ffasadau a thu mewn.

  Er enghraifft, o ran pensaernïaeth, roedd bygythiad parhaol daeargrynfeydd, tirlithriadau ac ymsuddiant, yn gorfodi’r defnydd o ddeunyddiau adeiladu ysgafn ac economaidd. Felly, adnoddau lleol oedd yn cael eu ffafrio ar gyfer y strwythurau. Ysbrydolodd ymddangosiad y deunyddiau hyn atebion esthetig unigryw ac amrywiol iawn ar gyfer y gorffeniadau. Mewn rhai eglwysi, defnyddiwyd rhyddhad ar gyfer y ffasadau. Mewn eraill, defnyddiwyd teils amryliw neu hyd yn oed frics lliw syml.

  Addurnwaith gwych a dylanwad Churrigueresque

  1. Cerflun mewn pren wedi'i stiwio (Sant Ffransis o Assisi).2. Sgroliau (Capel Rosario, Puebla). 3. Cromen gyda motiffau geometrig (Eglwys Santa Prisca de Taxco). 4. Ffasâd gyda cholofnau stipe (Ar hyn o bryd Amgueddfa Genedlaethol y Viceroyalty, Tepotzotlán). 5. Allorwaith gyda cholofnau Solomonig (Capilla del Rosario, Puebla).

  Cafodd y blas ar addurniad a lliw cyfoethog yn y Baróc Sbaenaidd Newydd ei ysgogi gan ymddangosiad syml a gwael y deunyddiau adeiladu . Ar y dechrau, motiffau geometrig, herodraeth a rhosedau oedd yn bennaf. Yn ddiweddarach, ffigurau anthropomorffig, sŵmorffig a llysiau oedd yn bennaf, yn ogystal â volutes. Dwysaodd addurniadaeth yn y 18fed ganrif diolch i ddylanwad y Churrigueresque Sbaenaidd, a nodweddir gan addurniadau llawer mwy moethus ac effeithiol.

  Heneboliaeth

  Tu mewn i Eglwys Santa Prisca a San Sebastian , Taxco. Ffotograff gan Claudio Giovenzana.

  Wrth i'r gymdeithas drefedigaethol sefydlogi a sicrhau mwy o ffyniant, tyfodd gweithiau artistig mewn moethusrwydd a anferthedd. Bu'n broses flaengar drwy gydol y cyfnod is-reolaidd.

  Yr oedd y anferthedd yn cyd-fynd, yn union â'r awydd i waddoli cynyrchiadau'r Byd Newydd â harddwch a mawredd (wedi'i gyflyru gan y deunyddiau a oedd ar gael) o flaen elitaidd y penrhyn . Am y rheswm hwn, enillodd eglwysi fel yr un yn Santa Prisca de Taxcocymesuredd aruthrol a gadawodd addurniadau gwirioneddol moethus.

  Arddull drefol, bendefigaidd a chreolig

  Juan Rodríguez Juárez: Portread o'r Viceroy Duque de Linares , c. 1717, olew ar gynfas, 208 x 128 cm, Museo Nacional de Arte, México.

  Yn ddiwylliannol, mae'r Baróc Sbaenaidd Newydd yn mynegi'r pwysigrwydd a gafodd y ddinas dros gefn gwlad yn y cyfnod Is-Ranol. Yn y cyd-destun hwn, gwelwyd twf a sefydlogi uchelwyr y Creole. Felly, mae'r Baróc Sbaenaidd Newydd yn cynrychioli cymdeithas y greoliaid, gan anelu at gyffredinolrwydd trwy gelf a llenyddiaeth.

  Pensaernïaeth Faróc Sbaenaidd Newydd

  Cadeirlan Santa Prisca a San Sebastián, Taxco.

  Y mynegiant pwysicaf o'r Baróc Sbaeneg Newydd oedd pensaernïaeth, yn enwedig crefyddol. Bu datblygiad nodedig hefyd o adeiladwaith sifil. Er enghraifft, Palas Cyfrifiadau Dyffryn Orizaba (Palas Teils) a Phalas Count Buenavista (Amgueddfa Genedlaethol San Carlos bellach).

  Ynghylch y strwythur , cynlluniau syml oedd yn bennaf, megis y croesgynllun Lladin. Yn llai aml roedd y cynllun basilica, y cynllun crwn, y cynllun croes Groeg a'r cynllun cymysglinol, fel un y Capilla del Pocito (Dinas Mecsico). Defnyddiwyd cromenni, pileri, tyrau a bwâu o wahanol arddulliau, megis y bwapolylobed, ogee, cymysglinol neu hanner cylch.

  Rhai mathau o fwâu.

  Defnyddiwyd gorchmynion pensaernïol amrywiol. Yn eu plith, y rhai a gafodd eu gwerthfawrogi fwyaf oedd y Solomonic (colofnau gyda siafftiau troellog) a'r stipe (piler ffug gyda siafft byramid cwtogi wedi'i chwtogi).

  Roedd yn well gan benseiri Sbaenaidd newydd deunyddiau lleol ysgafn , megis fel y tezontle (math o garreg folcanig goch a mandyllog) a'r maen pwmis. Defnyddiwyd technegau megis parwydydd a gwaith plastr amryliw.

  Canolbwynt y diddordeb oedd yr addurniadau mewnol (darnau allor, cyfresi darluniadol a goreuro pren). Gellid ystyried y ffasadau yn allorluniau, yn cynnwys cilfachau, a'u haddurno â cherfwedd, teils amryliw, neu frics lliw.

  Defnyddiwyd urddau eraill hefyd, megis yr Ïonig, y Dorig-Rufeinig, a'r golofn tritóstila. (colofn lle mae'r unig draean o'r siafft, boed yr un isaf neu'r un uchaf).

  Gwaith pensaernïol pwysicaf

  Capel El Pocito, Villa de Guadalupe, Mecsico .

   19>Eglwys Gadeiriol Puebla de los Angeles. Cafodd ei adeiladu rhwng 1575 a 1647. Gwnaed y gwaith gan y penseiri Francisco Becerra a Juan Gómez de Trasmonte.
  • Eglwys Santa Prisca yn Taxco de Alarcón. Adeiladwyd yn ganol y ddeunawfed ganrif. Ei phenseiri oedd Cayetano de Sigüenza, Diego Durán a JuanCaballero.
  • Capel El Pocito yn Villa de Guadalupe, Mecsico. Adeiladwyd tua ail hanner y 18fed ganrif gan y pensaer Francisco de Guerrero y Torre.
  • Capel y Rosario, y tu mewn i Deml Santo Domingo, Puebla. Adeiladwyd y deml rhwng 1571 a 1659, ond derbyniodd ddiwygiadau diweddarach, ac ymhlith y rhain mae Capel y Rosario, gydag esthetig baróc.
  • Teml San Francisco Acatepec, Puebla. Cwblhawyd tua 1730. Mae'n sefyll allan oherwydd ei ffasâd brics a mosaigau lliwgar
  • Temple San Francisco Javier, Tepotzotlán. Adeiladwyd rhwng 1670 a 1682. Cymerodd y penseiri Diego de la Sierra a José Durán ran. Roedd y ffasâd yng ngofal Ildefonso de Iniesta Bejarano y Durán.
  • 11>Teml Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca. Dechreuwyd ei adeiladu ym 1551 a chafodd ei gwblhau ym 1666. Cafodd ei ddiwygio ym 1724 i ychwanegu Capel Rosario.

  Cerflun Baróc Sbaenaidd newydd

  Chwith: Allor o'r Brenhinoedd yn Eglwys Gadeiriol Mexico, gan Jerónimo Balbás, a gyflwynodd y stipe am y tro cyntaf. Ar y dde: Capel y Drydedd Urdd Ffransisgaidd, yn Puebla, lle gellir gweld yr urdd Solomonig.

  Roedd rhan dda o'r cerflun Baróc Sbaenaidd Newydd at wasanaeth pensaernïaeth, megis alloryddion a stondinau côr mewn eglwysi . Yn wir, yr oedd yn y cerflun lleYmddangosodd y golofn stipe am y tro cyntaf, a gyflwynwyd gan Jerónimo Balbás yn y 18fed ganrif.

  Ynglŷn â'r deunyddiau , roedd plastr, past ŷd, pren, carreg, ymhlith eraill, yn arfer cael ei ddefnyddio . Defnyddiwyd ifori hefyd (a oedd yn cael ei fewnforio a'i gadw i gynrychioli pennau a dwylo'r ffigurau, neu i gymhwyso manylion, megis dannedd neu fewnosodiadau). Defnyddiwyd cwyr ar gyfer comisiynau llai.

  Un o'r hoff dechnegau addurniadol oedd stiwio . Roedd hyn yn cynnwys paentio arwynebau aur trwy ddefnyddio dalennau aur. Gellid rhoi haenau o liw dros y rhain, a gafodd eu tynnu wedyn gan ddilyn patrwm i greu effaith batrymog. Defnyddiwyd y dechneg yn y darnau allor ac yn nillad y ffigurau. Roedd y polychrome a'r defnydd o liwiau solet ar rai arwynebau hefyd yn nodweddiadol.

  I roi mwy o realaeth i gerfluniau sy'n sefyll ar eu pen eu hunain, defnyddiwyd adnoddau all-gerfluniol (elfennau mewnosodol). Er enghraifft: llygaid gwydr, wigiau gwallt dynol, amrannau wedi'u gwneud o wallt cwningen neu wiwer, dannedd ifori, dillad wedi'u haddurno'n gyfoethog, a darnau o emwaith, fel coronau, halos, pwerau, teyrnwialen, staff, ac ategolion eraill.

  Gweld hefyd: Dim ond y meddwl parod y mae Ystyr Lwc yn ei ffafrio

  Cerflunwyr a gweithiau pwysicaf y Baróc Sbaeneg Newydd

  Dienw: Señor del cacao , 17eg ganrif. Cerflunwaith mewn past ŷd, amryliw ac wedi'i ail-baentio. Sylwch ar y defnydd offug (gwallt, amrannau a dannedd naturiol, dillad a llygaid gwydr). Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Mecsico. Ar ei ben, yn ogystal â'r goron, mae'n gwisgo tri phwer.

  Cynhyrchwyd cerflun Baróc Sbaeneg newydd mewn gweithdai, lle bu gwahanol gydosodwyr meistr, arbenigwyr aml-liw, cerfwyr, ac ati. Am y rheswm hwn, ni chafodd ei lofnodi'n unigol. O fewn y panorama hwn, roedd rhai athrawon yn sefyll allan. Yn eu plith:

  • Jerónimo de Balbás (Sbaen, 1673 - Mecsico, 1748). Cyflwynodd y stipe yn Sbaen Newydd. Gwaith cynrychioliadol: Allor Brenhinoedd Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Mecsico.
  • Salvador de Ocampo (ca. 1673 – 1724). Gweithiau cynrychioliadol: Allor eglwys Awstinaidd y Brenhinoedd Sanctaidd ( Metztitlán), stondinau côr Coleg San Ildefondo (lleiandy San Agustín gynt).
  • Isidoro Vicente Balbás (Mecsico, ? - 1783). Gweithiau cynrychioliadol: Prif allorwaith yr Eglwys o Santa Prisca a San Sebastián yn Taxco.

  Paentiad Baróc Sbaenaidd newydd

  Cristóbal de Villalpando: Cromen Allor y Brenhinoedd, o Gadeirlan Puebla.

  Mae peintio Baróc yn Sbaen Newydd yn mynd trwy gamau gwahanol. Roedd dylanwadau artistiaid Sbaeneg fel Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo a Juan de Valdés Leal, a adnabyddir trwy engrafiadau, yn bwysig.

  Ar y dechrau, roedd y

  Melvin Henry

  Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.