Blodau Haul Van Gogh: Dadansoddiad ac Arwyddocâd Cyfres Arles a Pharis

Melvin Henry 20-08-2023
Melvin Henry

Y Blodau'r Haul yw'r enw poblogaidd ar saith paentiad gan Vincent van Gogh, sy'n ffurfio cyfres o'r enw The Sunflowers of Arles , a beintiwyd rhwng 1888 a 1889. Y rhain cynfasau yw gweithiau mwyaf poblogaidd yr arlunydd ôl-argraffiadol. Yn ogystal â'r gyfres hon, mae un arall o'r enw The Sunflowers of Paris , a beintiwyd gan Van Gogh flwyddyn ynghynt, ym 1887.

Paentiadau The Sunflowers perthyn i genre bywyd llonydd neu fywyd llonydd, y mae paentiadau blodeuog yn sefyll allan oddi mewn iddo. Roedd paentiadau blodau yn gyffredin iawn yn y traddodiad celf, yn enwedig yn yr Iseldiroedd, ond anaml yr oeddent yn cynnwys blodau'r haul, gan eu bod yn cael eu hystyried yn flodau bras. Fodd bynnag, roedd Van Gogh yn gwerthfawrogi ei symlrwydd, ei lawenydd a'i hagwedd wyllt.

Mae'n drawiadol bod motiff mor syml yn cynrychioli un o gampweithiau celf gyfoes. I ba beth y gallwn briodoli'r ffenomen hon? Sut gallwn ni ddeall athrylith Van Gogh trwy ei flodau haul? Beth yw ei nodweddion a'i ystyr?

Blodau Haul Arles

Cyfres The Sunflowers of Arles , gan Vincent van Gogh , 1888-1889.

Mae Vincent van Gogh yn cyfeirio at brosiect The Sunflowers of Arles fel “symffoni glas a melyn”. Dyna ein allwedd dadansoddi cyntaf: roedd yr artist eisiau atgyfnerthu set harmonig gan fanteisio ar y cyferbyniad rhwng tonauMae Arles , melyn yn mynegi llawenydd ac yn dathlu bywyd wedi'i gyffwrdd â golau dwyfol. Gadewch i ni gofio bod y blodyn blodyn yr haul yn derbyn yr enw hwnnw oherwydd ei fod wedi'i gyfeirio i gyfeiriad yr haul. Am y ffaith hon, yn ychwanegol at eu siâp a'u lliw, mae blodau'r haul yn symbolau solar ar gyfer Van Gogh. Ond beth mae hyn yn ei olygu? Cysylltodd Van Gogh y lliw melyn â’r haul ac â bywyd, a chysylltodd yntau’r haul â Christ, yr hwn a ystyriai efe yn oleuni’r byd.

Cofiwn hefyd pan genhedlodd Van Gogh gyfres Arles, roedd yn frwd dros ymweliad Paul Gauguin, a fyddai'n ymuno â phrosiect y Tŷ Melyn. Felly, dirgrynodd calon frwd yr Iseldirwr gyda diolchgarwch yn The Sunflowers of Arles , dau ohonynt wedi eu tynghedu i ystafell Gauguin.

Dirgelwch bywyd ac amser

Rhaid inni dynnu sylw at agwedd arall. Ym mhob un o gynfasau Blodau haul Arles , gwelwn wahanol gamau o flodeuo’r blodau haul: blodau’r haul yn blaguro, blodau’r haul aeddfed a blodau haul gwywedig neu wywedig.

Fel yr awgrymwyd gan y beirniad. Saesneg, Alastair Sooke, gallem ddehongli'r gwaith fel mynegiant treigl amser a'r oesoedd, symbol o fywyd a mympwyon amser. Wedi'r cyfan, dyma un o'r ystyron a briodolir i'r genre bywyd llonydd.

Y harddwch cudd

Roedd Vincent van Gogh yn benodol am gael ei adnabod fel peintiwrblodau'r haul ac, mewn gwirionedd, datganodd i'w frawd “mae'r blodau haul yn eiddo i mi”. Ond pam? Ar ddechrau ei yrfa, bu'r peintiwr yn dablo mewn peintio blodau, a oedd yn genre eithaf datblygedig yn yr Iseldiroedd. Yn sicr roedd y gweithiau hyn yn gwerthu'n dda ac roedd Van Gogh am fynd i mewn i'r farchnad gelf.

Dechreuodd drwy beintio rhai paentiadau blodau traddodiadol, ond yn fuan cafodd ei hun yn arbrofi gyda lliwiau a thechnegau, ond hefyd gyda motiff: y blodau haul. Prin fod unrhyw un wedi peintio blodau'r haul. Roedd artistiaid yn eu hystyried yn amrwd. Fodd bynnag, roedd Van Gogh yn gallu gweld y harddwch cudd sydd ynddynt.

Efallai, gallwn weld Van Gogh fel un o'r blodau haul unigryw a phenodol hynny, ei weld yn ei holl gamau personol: Van Gogh yn cael ei eni ac yn dirgrynu yn ei gyflawnder, Van Gogh yn chwilio am y goleuni dwyfol, Van Gogh yn dangos ei harddwch cudd, Van Gogh heb wreiddiau yn difwyno ei hun mewn ffiol. Efallai mai am y rheswm hwn, i Paul Gauguin, roedd blodau'r haul yn “hollol Vincent”.

Hanes Blodau'r Haul gan van Gogh

Paul Gauguin: Van Gogh Painting Sunflowers , 1888, olew ar jiwt, 73 cm x 91 cm, Amgueddfa Van Gogh, Amsterdam. SYLWCH: Roedd Gauguin yn edmygu The Sunflowers gan Van Gogh ac wedi anfarwoli’r artist a’i gyfres yn y paentiad hwn, oherwydd i Gauguin roedd The Sunflowers yn “hollol Vincent”. Yn anffodus, rhyddhaodd y cynfas y gwrthdaro rhwng yartistiaid.

Crëwyd y gyfres The Sunflowers of Arles fel prosiect o ddeuddeg cynfas a oedd i fod i addurno'r Tŷ Melyn yn Arles, lle'r oedd Van Gogh yn byw. Roedd yr arlunydd eisiau troi'r tŷ yn gartref i fudiad o beintwyr. Ei ffrind Paul Gauguin oedd ei breswylydd cyntaf (a'r unig un), felly roedd dau o'r cynfasau hynny ar y gweill i'w ystafell. Mewn llythyr at ei frawd Theo, deliwr celf, mae Van Gogh yn nodi:

Yn y gobaith o fyw yn ein gweithdy gyda [Gauguin], hoffwn wneud addurniad ar gyfer y gweithdy. Dim byd ond blodau haul mawr... Yn fyr, os byddaf yn gweithredu'r cynllun hwn, byddaf yn cyflawni dwsin o baentiadau. Bydd y set yn symffoni mewn glas a melyn , wel, dwi'n gweithio'r boreau yma i gyd, ers i'r haul godi, achos mae'r blodau'n gwywo'n syth ac mae'n fater o wneud y set mewn un strôc... ( Llythyr dyddiedig Awst 15, 1888 )

Roedd Vincent van Gogh wedi’i gyffroi’n fawr gan ymweliad Gauguin a’r syniad o droi’r Tŷ Melyn yn gartref i artistiaid. Roedd Gauguin yn gwerthfawrogi Blodau'r Haul yn fawr, ac yn eu gweld yn “hollol Vincent”. Yn wir, yr oedd am brynu rhai o'r cynfasau, ond bu peth anfoddog i Vincent.

Yn ystod ei ymweliad â'r Ty Melyn, buan y trodd eu cyfeillgarwch yn sur. Gwnaeth Gauguin bortread o'r arlunydd o'r Iseldiroedd o'r enw paentiad Van Goghblodau'r haul . Teimlai Vincent ei fod wedi'i dorri ac, o hynny ymlaen, dechreuodd y gwrthdaro. Penderfynodd Gauguin adael y Tŷ Melyn, ond er hynny, ni ddaeth gelyniaeth Vincent i ben, gan gyrraedd y pwynt o hunan-anffurfio ei glust.

Cynfasau coll Blodau haul Arles

Mushanokoji Saneatsu a Koyata Yamamoto yn sefyll o flaen y cynfas Fâs gyda Phum Blodyn Haul gan Vincent van Gogh.

Ar hyn o bryd dau o'r cynfasau yn y gyfres Nid yw blodau haul Arles ar gael i'r cyhoedd. Dinistriwyd un ohonynt a chasglwyd y llall gan gasglwr preifat. O'u rhan hwy, roedd dau o'r cynfasau sy'n dal i gael eu cadw ar fin diflannu yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Dewch i ni ddarganfod beth ddigwyddodd ym mhob achos a grybwyllwyd

Fâs gyda phum blodyn haul. golosg. Prynwyd y cynfas cyntaf yng nghyfres Arles, o’r enw Fâs gyda Phum Blodau Haul , gan y casglwr o Japan, Koyata Yamamoto, a ysgogodd ei gyfeillgarwch â’r awdur a’r artist Saneatsu Mushanokoji ei ddiddordeb yn Van Gogh. Ar ôl ei brynu, cyrhaeddodd y paentiad Japan ar y stemar Binna ym 1920, a chafodd ei arddangos yn llwyddiannus yn ystod 1921.

Am fod ei ffrâm yn drwm iawn, disgynnodd y gwaith oddi ar y wal a arddangoswyd. Penderfynodd Yamamoto beidio â'i arddangos eto a cheisiodd gadw'r cynfas mewn claddgell ddiogel mewn banc. Roedd eich caisgwrthod, gan nad oedd y banc am fod yn gyfrifol am yr iawndal y gallai'r lleithder ei achosi. Roedd yn rhaid i'r casglwr gadw'r gwaith yn ei gartref. Yn anffodus, llosgwyd y cynfas yn ystod bomio dinas Ashiya ym 1945, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Gweler hefyd 27 stori y dylech eu darllen unwaith yn eich bywyd (eglurwyd) Esboniodd yr 20 stori Americanaidd Ladin orau 11 stori o derfysgaeth o awduron enwog 7 stori garu a fydd yn dwyn eich calon

Fâs gyda phedwar ar ddeg o flodau haul. Casgliad yr Oriel Genedlaethol, Llundain. Roedd y cynfas hwn mewn perygl o ddiflannu ar ôl y datganiad o ryfel yn 1939, gan fod y darn yng ngofal Oriel Tate Pimlico (Tate Britain), yn Llundain. Yn ffodus, symudodd i Gastell Muncaster, yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Cafodd ei dynnu'n ôl o'r lloc dros dro i'w adfer, gwaith a wnaed gan yr Almaenwr alltud, Helmut Ruhmann. Ers diwedd y rhyfel yn 1945, mae wedi ei gynnwys yng nghasgliad yr Oriel Genedlaethol yn Llundain.

Deuddeg blodyn haul mewn fâs. Casgliad o Neue Pinakothek. Roedd Hitler yn ystyried celfyddyd Van Gogh (a chelf gyfoes yn gyffredinol) yn ddirywiedig, a bu bron i hynny achosi i'r darn hwn ddiflannu. Llwyddodd cyfarwyddwr y Neue Pinakothek i guddio’r gwaith yn y warws, a’i wagio yn ystod y rhyfeli Gastell Neuschwanstein. Pan welodd y Natsïaid y rhyfel yn cael ei golli, roedden nhw am ddinistrio'r castell i'w atal rhag syrthio i ddwylo'r cynghreiriaid, ond gwrthododd yr is-weithwyr. Ar ddiwedd y rhyfel, dychwelodd y darn i'r Neue Pinakothek.

Fâs gyda thri blodyn haul. Casgliad preifat. Yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif, cafodd y darn Fâs gyda Thri Blodau Haul ei gaffael gan gasglwr preifat yn yr Unol Daleithiau. Arddangoswyd y gwaith am y tro olaf yn 1948. Ers hynny, nid yw wedi'i weld yn gyhoeddus eto. Nid yw ei leoliad presennol yn hysbys.

Cyfeirnod

Alastair Sooke: Blodau Haul Van Gogh: Yr hanes anhysbys , BBC, 21 Ionawr 2014. Ar- llinell. Cyrchwyd 3 Mai, 2021.

Charles, Victoria: Vincent Van Gogh: The Sunflower Painter , 2019, Parkstone International, Casgliad Great Masters.

Montes de Oca, Alejandro : Tramwyo'r ddelwedd yn syllu ar van Gogh, Plotiau 23 • UAM-X • MEXICO • 2004 • PP. 55-77.

Amgueddfa Van Gogh: 5 peth sydd angen i chi wybod am 'Flodau Haul' Van Gogh. Ar-lein. Ymgynghorwyd ar 29 Ebrill, 2021.

Van Gogh, Vincent: Llythyrau at Theo , 1998, Barcelona: Idea Books, S.A. Cyfieithiad gan: Francisco de Oraa.

cynnes ac oer. Y dechneg a ddewiswyd ar gyfer y set gyfan oedd olew ar gynfas

Mae pob un o'r paentiadau yn cynnwys siapiau syml a lliwgar sydd, yn ôl arbenigwyr, yn ennyn chwaeth Van Gogh at gelf Japaneaidd. O'r Japaniaeth hwn hefyd daeth y dechneg a elwir yn cloisonnism , a ddefnyddir yn helaeth gan Gauguin, yr oedd Van Gogh yn ei hedmygu cymaint. Mae cloisioniaeth yn cynnwys peintio arwynebau lliw gwastad gyda silwetau wedi'u hamffinio'n glir â llinellau trwchus.

Chwaraeodd y lliw melyn ran flaenllaw yn y gyfres. Yn wir, mewn rhai o'r paentiadau mae'r peintiwr yn dangos ei allu mynegiannol a pherswadiol trwy ddefnyddio dim ond tri arlliw o felyn, a oedd yn ddiamau yn athrylith ar y pryd. Gwnaed y lliwiau melyn bywiog a ddefnyddiwyd gan yr Iseldirwyr yn bosibl gan ddatblygiadau diwydiannol mewn pigmentiad ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Chwith: blodyn yr haul tedi bêr. Ar y dde: blodyn yr haul yn gwenu.

Nawr, beth welwn ni ar bob cynfas? Dim ond blodau'r haul wedi'u trefnu mewn fâs. Ffaith ryfedd yw bod y blodau haul hyn o ddau fath gwahanol o'r blodyn: rydyn ni'n dod o hyd i flodau'r haul tedi bêr neu tedi bêr a blodau'r haul gwen fawr neu flodyn yr haul yn gwenu. Mae'r ddau hefyd yn fathau o flodau haul corrach.

1. Fâs gyda Phum Blodyn Haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda Phumpblodau'r haul . Arles, Awst 1888, olew ar gynfas, 98 x 69 cm, wedi'i ddinistrio yn yr Ail Ryfel Byd.

Fâs gyda phum blodyn haul oedd y cynfas cyntaf yng nghyfres Arles. Ar y cynfas hwn gwelwn dri blodyn haul unionsyth mewn fâs a dau flodyn haul gwywedig ar y bwrdd. Mae botwm cynnil yn blaguro o un o'r blodau haul sydd wedi disgyn ac mae'r cefndir yn sefyll allan gyda gwahanol arlliwiau o las sy'n ein hatgoffa o'r cynfas Y Noson Serennog . Mae'r melyn yn dwyn i gof oleuder bywiog y cynfas Caffi Arles .

Mae'r fâs yn lliw gwyrdd golau ac mae'n sefyll ar wyneb llethol. Mae'r petalau yn edrych fel fflamau o'r haul llosgi, tra bod craidd y blodau yn wahanol i'w gilydd. Mae pob blodyn yn unigryw; dim yn cael ei ailadrodd. Tra y mae rhai yn edrych yn llawn bywyd, y mae eraill yn pylu o flaen ein llygaid.

2. Fâs gyda phymtheg o flodyn yr haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda phedwar ar ddeg o flodyn yr haul . Arles, Ionawr 1889, olew ar gynfas, 100.5 x 76.5 cm. Amgueddfa Gelf Sompo Japan, Tokyo.

Mewn Fâs gyda Pedwar Blodau Haul ar Ddeg , mae Van Gogh yn synnu gyda chwyldro o arlliwiau cynnes. Mae palet o felynau, ochrau, ac orennau wedi'u cyfuno ag ymddangosiadau rhad o wyrdd, sydd prin yn nodi presenoldeb y coesau. Mae'n awyrgylch gwynias a goleuol. Mae'r pedwar blodyn haul ar ddeg yn dangos gwahanol gamau o flodeuo, fel y mae rhai yn ddeiliog ac eraillpetalau coll. Gallwn wahaniaethu rhwng trawiadau brwsh sy'n gorgyffwrdd, nad yw eu gwead wedi'i guddio gan yr artist.

3. Fâs gyda phymtheg o flodyn yr haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda phedwar ar ddeg o flodyn yr haul . Arles, Awst 1888, olew ar gynfas, 93 x 73 cm. Oriel Genedlaethol, Llundain.

Dyma fersiwn o'r cynfas blaenorol ( Fâs gyda Fourteen Sunflowers ) lle mae'n cyflwyno gwahaniaethau cynnil. Mae'r arwyneb sy'n cynnal y fâs wedi'i wahanu'n glir o'r cefndir gan streipen las. Mae'r un peth yn wir am y fâs, y mae ei gwaelod yn sefyll allan o'r wyneb ac, ar yr un pryd, yn nodi ei fod ar wahân i hanner uchaf y fâs, lle gwelwn lofnod Vincent mewn glas llachar.

Roedd hyn yn un o'r cynfasau ar gyfer ystafell Paul Gauguin. Yn ôl erthygl gan Alastair Sooke, gellid deall y llinellau glas trwchus sy’n amlinellu’r fâs a’r bwrdd fel gwrogaeth Van Gogh i’r peintiwr. Mae Sooke hefyd yn haeru gan mai hwn oedd y paentiad cyntaf yn y gyfres i gael ei arwyddo, roedd Van Gogh yn ymwybodol ei fod wedi cyflawni rhywbeth arwyddocaol.

4. Fâs gyda phymtheg o flodyn yr haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda phedwar ar ddeg o flodyn yr haul . Arles, Ionawr 1889, olew ar gynfas, 95 x 73 cm. Amgueddfa Van Gogh, Amsterdam.

Y darn hwn yw'r ail fersiwn a wnaeth Va Gogh ar y gynfas Fâs gyda Fourteen Sunflowers . Melyn bywiog ypetalau yn sefyll allan yn erbyn y cefndir gwelw. Mae canol y blodau yn dod yn fwy trawiadol. Mae un ohonynt yn sefyll allan yn y grŵp am ei ganolfan las golau sy'n cyflwyno dirgryniad gweledol. Mae llinell las yn gwahanu haneri’r fâs ac, oddi tano, gwelwn lofnod Vincent. Nid yw'r ffin rhwng yr wyneb a'r gwaelod bellach yn las ond yn frown.

5. Fâs gyda deuddeg blodyn yr haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda deuddeg blodyn yr haul . Arles, Awst 1888, olew ar gynfas, 91 x 72 cm. Neue Pinakothek, Munich.

Mae ffiol gyda deuddeg blodyn yr haul yn dangos deialog rhwng glas melyn a gwyrddlas, sy'n nodi ei wahaniaeth â'r cynfas blaenorol. Gwelwn, mewn gwirionedd, trawiadau brwsh o wyn yn cael eu cymhwyso'n uniongyrchol i'r cynfas ar y cefndir gwyrddlas. Yn gyffredinol, mae'r gwead a grëwyd gan y strôc brwsh trwchus yn sefyll allan. Mae'r terfynau wedi'u hamlinellu'n glir gyda llinellau o arlliwiau pridd

Mae tonau ocr yn dominyddu yn y dwsin o flodau ac mae canol rhai blodau'r haul yn cyfuno lliwiau pridd dwys gyda gronynnau bach melyn sy'n darparu golau. Ar yr achlysur hwn, mae'r fâs wedi ennill bywyd newydd. Nid yw bellach yn afloyw a gwastad, ond yn hytrach yn llachar ac â chyfaint ychydig yn fwy diffiniedig nag yn y rhai blaenorol.

6. Fâs gyda deuddeg blodyn yr haul

Vincent van Gogh: Fâs gyda deuddeg blodyn yr haul . Arles, Ionawr 1889, olew ar gynfas, 92 x 72.5 cm. Amgueddfao Art of Philadelphia, Unol Daleithiau.

Yn y fersiwn hwn o Fâs gyda Deuddeg Blodau Haul , mae Van Gogh yn cyflwyno palet arloesol, wedi'i gyfoethogi â gwahanol arlliwiau. Rhwng melyn a glas golau, mae lliwiau daear, ocr ac oren bywiog yn sefyll allan. Cyferbynnwch y lliwiau hyn â hanner mewnol y fâs, lliw porffor diflas. Mae hyn yn cyferbynnu â goleuedd yr hanner uchaf, wedi'i oleuo â golau. Mae'r cefndir, fel y paentiad blaenorol, yn laswellt, sy'n caniatáu i felyn y blodau sefyll allan.

7. Tri Blodau Haul mewn Fâs

Vincent van Gogh: Fâs a Thri Blodyn Haul . Arles, Awst 1888, olew ar gynfas, 73 x 58 cm, Casgliad Preifat, Unol Daleithiau.

Fâs gyda Thri Blodau Haul, mae cynfas Van Gogh yn archwilio'r ystod o lawntiau ymhellach. Mae'r blodau, bob amser yn felyn llachar, pelydrol, yn byrstio yn erbyn cefndir dyfrol-wyrdd. Fe'u cefnogir gan fâs sy'n cyfuno gwahanol arlliwiau o wyrdd ac sydd, trwy ddefnyddio gwyn, yn cynyddu disgleirdeb a rhywfaint o gyfaint.

Gweld hefyd: 31 cerdd serch i'w cysegru i'r person rydych chi'n ei garu fwyaf

Rydym yn sylwi ar newid pwysig yn yr arwyneb. Er bod bron pob un o'r paentiadau yn y gyfres yn dangos strôc y brwsh, yma mae'r effaith yn llai homogenaidd. Mae'r cyferbyniad rhwng strôc brwsh o wahanol arlliwiau yn fwy agored, yn ogystal â'r gwahaniad rhyngddynt. Mae du, melyn, brown, ochrau, gwyrdd a gwyn yn gorgyffwrddyn glir ac yn wahaniaethol oddi wrth ei gilydd. Nid oes dim yn ymddangos yn sefydlog. Mae'r olygfa yn dirgrynu yn ei gyfanrwydd. Mae Van Gogh wedi adeiladu iaith unigryw a phersonol.

Gweler hefyd: The Starry Night gan Vincent van Gogh

Roedd motiff blodau haul yn bresennol yng ngwaith Vincent van Gogh cyn datblygu'r gyfres o Arles (Provence). Roedd blodau haul yn rhan o'r elfennau oedd yn addurno rhai o'i olygfeydd, nes iddyn nhw ddod yn thema fesul tipyn. Ond yn anad dim, cyn cyfres Arles, peintiodd Van Gogh gynfasau eraill, llai cyhoeddusrwydd, o flodau’r haul, a elwir ar hyn o bryd yn Blodau Haul Paris .

Blodau Haul Paris

Blodau Haul Paris , gan Vincent van Gogh, 1887.

Tua 1887, roedd Van Gogh ym Mharis. Roedd dylanwad argraffiadaeth yn ei annog i ymchwilio i'w iaith ei hun, felly cymerodd flodau'r haul fel esgus i archwilio defnydd newydd o liw.

Dyma sut y ganed y gyfres gyntaf o'i baentiadau blodyn yr haul, a adwaenir heddiw fel Blodau'r Haul Paris , rhagflaenydd uniongyrchol Blodau Haul enwog Arles (Provence).

Nodweddir y grŵp hwn o fywyd llonydd gan gynrychiolaeth y toriad a'r gwywo. , wedi'i droi'n hadau. Mae'r blodau haul yn meddiannu'r gofod darluniadol cyfan ac yn cael eu cynrychioli yn y fath fodd fel eu bod yn agos at eu maint naturiol.

1.Pedwar Blodyn Haul wedi'u Torri

Vincent van Gogh: Byd Blodau Haul wedi'u Torri , 1887, olew ar gynfas, 60 x 100 cm, Amgueddfa Kröller-Müller, Otterlo, Yr Iseldiroedd.

Gweld hefyd: Symbolaeth: beth ydyw, nodweddion a chynrychiolwyr y mudiad

Yng nghynfas 1, mae Van Gogh yn cynrychioli pedwar blodyn haul wedi'u torri a gwywo. Mae'r ffordd y mae'n defnyddio lliwio trwy orgyffwrdd tonau ar y cynfas a'r defnydd o batrymau llinellau chwyrlïol yng nghanol y blodau yn drawiadol>. Sylwch ar strôc y brwsh a'r ffordd o gymysgu lliwiau a'u harosod. Sylwch hefyd ar y patrymau sy'n awgrymu llinellau natur

Mae'r cefndir yn gymhleth: oherwydd llinell uchaf y cynfas, mae'n dywyll. Tua'r ochrau mae'n cael mwy o olau a chynhesrwydd, tra yn y canol mae'n ymddangos fel petai'n arnofio ar y glas.

2. Blodau'r haul wedi'u troi'n hadau

Vincent van Gogh: Dau flodyn haul wedi'u torri, 1887, olew ar gynfas, 21 x 27 cm, Amgueddfa Van Gogh, Amsterdam.

Mae Two Cut Sunflowers yn sefyll allan am y defnydd o strociau brwsh trwchus i adeiladu gwead a goleuedd. Arlliwiau daear, gwyrdd a melyn yn dominyddu. Mae'r cynfas yn cyferbynnu â'r un blaenorol oherwydd ei faint bach.

3. Dau flodyn yr haul wedi'u torri'n wyw

Vincent van Gogh: Blodeuyn Haul Dau Doriad, 1887, olew ar gynfas, 50 x 60 cm, Amgueddfa Celfyddydau Cain Bern, y Swistir.


0> Mae'r cynfas hwn yn darlunio dau flodyn haul yn ysy'n sefyll allan mewn ffordd arbennig batrymau mathemategol bron eu canolfannau blodeuol, hynny yw, eu hadau. Mae'n tra-arglwyddiaethu ar balet o arlliwiau melyn sy'n cyferbynnu â thonau tywyll ar gyfer y llinellau, yn ogystal â thrawiadau brwsh gwyrdd ac oren.

4. Dau Flodau Haul wedi'u Torri

Vincent van Gogh: Blodau Haul Dau Doriad, 1887, olew ar gynfas, 43.2 x 61 cm, Yr Amgueddfa Gelf Metropolitan (MET), Efrog Newydd.

Yn y fersiwn hwn o'r blodau haul wedi'u torri, mae ymddangosiad y cefndir glas y mae'r blodau wedi'u fframio arno yn sefyll allan. Fel hyn, y mae yn tori â thonau priddlyd y ddau gynfas blaenorol. Mae'r impastos trwchus o baent yn y trawiadau brws yn arbennig o drawiadol. Ymddengys mai cyhoeddi’r “symffoni glas a melyn” fydd cyfres Arles flwyddyn yn ddiweddarach.

Ystyr The Sunflowers gan Van Gogh

Vincent van Gogh: Y Ty Melyn , 1888, olew ar gynfas, 72 cm × 91.5 cm, Amgueddfa Van Gogh, Amsterdam. SYLWCH: Peintiodd yr arlunydd y tŷ hwn yn felyn pan gyrhaeddodd Arles, sy'n dangos y pwysigrwydd yr oedd yn ei roi i'r lliw hwn.

Er mai Blodau Haul Paris oedd y cyntaf i gael ei greu , y cynfasau hyn roedd ganddi bwrpas mwy arbrofol a phlastig nag un mynegiannol. Yn Blodau Haul Arles mewn gwirionedd y daw Vincent van Gogh yn berchennog ar flodau'r haul.

Yn Blodau Haul

Melvin Henry

Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.