Celf bop: nodweddion, artistiaid a phrif weithiau

Melvin Henry 31-05-2023
Melvin Henry
Mudiad plastig a gychwynnodd yn y 1950au yw celf pop, a adnabyddir yn Sbaeneg fel celf pop, a gafodd ei eni rhwng Prydain Fawr a'r Unol Daleithiau, ond yr olaf oedd y wlad a ddaeth yn safon cludwr y mudiad. Fodd bynnag, cynhyrchodd celf Bop don sioc ledled y byd, yn Ewrop ac America Ladin, Asia ac Ynysoedd y De>. 1970.

Mae celfyddyd bop yn cael ei rhoi mewn cyd-destun yn y broses lawn o gydffurfiad y gymdeithas ddefnyddwyr, y bu ei hysgogiad olaf ar ôl yr Ail Ryfel Byd a dyfodiad teledu, y goresgynnwr newydd i gartrefi.

Ganwyd yr arddull artistig hon fel ymgais i wneud celf a oedd yn cymryd i ystyriaeth y bydysawd o symbolau a themâu o ddiddordeb torfol, hynny yw, y symbolau "poblogaidd" yr oedd yr elitaidd diwylliannol fel pe baent yn troi eu cefnau arnynt ac yn gwadu ei dreiddiad symudol. i mewn i'r dychymyg cyfunol.

Nodweddion celf bop

Ysbrydoliaeth mewn diwylliant torfol

Roy Lichensteins: Whaam! Paent olew ac acrylig ymlaen cynfas. 1963.

Pe bai’r henuriaid wedi cynrychioli delw’r byd fel yr oedden nhw’n ei adnabod ac yn ei genhedlu yn eu gweithiau, roedd yn ddyletswydd ar artistiaid cyfoes i wneud yr un peth. Byddai artistiaid pop yn troi at y gwrthrychau bob dydd hynny a oedd yn dod yn symbolau newyddcelfyddydau plastig, a allai hyd yn oed gynnwys cyfuno paentio â cherflunio, ffotograffiaeth, engrafiad a perfformiad . Daeth y dechneg hon i gael ei hadnabod fel cyfuno . Ymhlith ei weithiau enwocaf mae: y gyfres Factum a'r gyfres Ôl-weithredol .

Jasper Johns (1930)

Mae'n artist plastig Americanaidd lle mae elfennau o gelfyddyd bop yn ogystal â mynegiant haniaethol, minimaliaeth a neo-dadais i'w gweld. Mae ei hoff dechneg wedi bod yn llon. Mewn pennod o The Simpsons o'r enw “Mom and Pop Art” neu “The art of dad and mom” (yn ei gyfieithiad Sbaeneg-Americanaidd), mae Jasper Johns yn ymddangos fel un o'r artistiaid y mae Homer yn gyfaill iddynt. Ar ddiwedd y bennod, gwelir ef yn dwyn defnyddiau at ei weithiau. Ymhlith ei ddarnau mwyaf adnabyddus gallwn sôn am Tair baner a Diana gyda phedwar wyneb .

"gwareiddiad": delwau cyfryngol, ffigurau gwleidyddol, gwrthrychau masgynhyrchu, stribedi comig (comics), posteri, pecynnu a phob math o ddelweddau symbolaidd (arwyddion traffig, collages, ac ati).

Ymestyn y syniad o harddwch i'r repertoire o symbolau pop

Andy Warhol: Caniau cawl Campbell . Argraffu sgrin a pholymer synthetig ar gynfas. 1962.

Roedd y gelfyddyd bop yn deall y gallai hyd yn oed gwrthrychau diwylliant torfol gynnwys elfennau o harddwch, ac nid yn unig Venuses a Madonnas of Antiquity. Wrth gwrs, bydd hyn hefyd yn bryfoclyd i'r amgylchedd deallusol, agwedd y mae artistiaid pop yn manteisio arni'n dda iawn er mantais iddynt.

Dad-destunoli

Robert Rauschenberg: Retroactive I, yr Olew a serigraffi ar gynfas.1964.

Un o strategaethau pop art oedd benthyg gwrthrychau a'u dad-destunoli. Er enghraifft, tynnu paentiad enwog neu ffotograff allan o'i gyd-destun, gan ymyrryd a'i drawsnewid yn waith neu'n waith newydd. Roedd y Dadaistiaid wedi gwneud rhywbeth tebyg gyda'u techneg barod ers i Marcel Duchamp greu ei Ffynnon enwog: wrinal wedi'i ymyrryd â llofnod yr arlunydd, o dan y ffugenw R. Mutt, a pha un ydoedd wedi'i gyflwyno fel gwaith amgueddfa.

Gwadu rhinwedd

Andy Warhol: Double Elvis . Argraffu sgrin a pholymer synthetig ymlaenffabrig. 1963.

Nid oedd yr artistiaid hyn yn dadlau o blaid rhinweddau fel gwerth. Gyda hyn, torrodd celf Bop â’r syniad o waith celf o ganlyniad i broses gymhleth, hir ac anodd, a oedd yn ffafrio’r egwyddor o atgynhyrchu lluosog.

Am y rheswm hwn, maent yn gweithredu technegau sy’n yn gwbl anarferol ym maes celfyddyd gain, megis argraffu sgrin, comics gyda'u cartwnau a'u harddulliau llinell, rhai technegau hysbysebu a masgynhyrchu, yn ogystal â collages a ffotograffau.

Roedd rhai artistiaid yn fwy radical ac yn cynhyrchu digwyddiadau a sioeau rhyngweithiol, a darodd ergyd yn erbyn casglu celf a nwydd celf.

Gweld hefyd: Chichén Itzá: dadansoddiad ac ystyron o'i adeiladau a'i waith

Anghydweddol

Claes Oldenburg : Llipstick yn codi . Dur gwrthsefyll tywydd. 1969.

Nid oedd y bydysawd o symbolau a gynigir gan Gelfyddyd Bop yn hawdd iawn i’w gymathu ar gyfer deallusion yr hen ysgol, ac, ar ben hynny, nid oedd gan artistiaid Pop un safbwynt o ran yr hyn yr oeddent yn ei gynrychioli, yr hyn a wnaeth pethau anodd. Felly, nid oedd eu dibenion o reidrwydd yn glir. A wnaethant feirniadu defnydd? A wnaethant ddilysu defnydd? A wnaethon nhw fanteisio ar yr amgylchiadau? Yn y modd hwn, fe wnaethon nhw greu delweddau anghydweddol a phryfoclyd i bob golwg.

Hiwmor

May Wilson: Portread chwerthinllyd . O'r gyfres Portreadau chwerthinllyd . Techneg gymysg.1965-1972.

Gan nad oedd yn smalio ei fod yn gelfyddyd ddeallusol, roedd Celfyddyd Bop hefyd yn fudiad llawn hiwmor a winciau cryno i'r gwyliwr.

Ymhell o safbwyntiau gwirion y damcaniaethwyr a deallusion mawr y cyfrwng, artistiaid pop yn gwatwar a chwerthin ar y drefn o gwmpas. Efallai ei fod yn ffordd wahanol o feirniadu.

Pryfocio

Jasper Johns: Tair baner. Ancaustic ar gynfas. 1958.

Gwnaeth hyn oll gelfyddyd bop bryfoclyd, anogol, dadleuol. Er enghraifft, wrth gwestiynu’r syniad o wreiddioldeb, roedden nhw hefyd yn amau ​​rhagoriaeth athrylith greadigol, ffigwr y talwyd teyrnged iddo ers y Dadeni. Buont hefyd yn cwestiynu rôl beirniaid, haneswyr celf, y cysyniad o amgueddfeydd, y meini prawf dethol, egwyddorion amgueddfayddiaeth...

Ond y tu hwnt i bopeth sy’n gwneud y celfyddyd bop , mae’n amlwg nad oes dim yn codi gan genhedlaeth ddigymell, a bod cenedlaethau blaenorol, cyn i’r artistiaid pop lunio’r rhaglen esthetig hon, yn creu’r amodau ar gyfer y gwrthryfel dilys hwn o arwyddion artistig. Gawn ni weld beth oedd ei chefndir a pha berthynas oedd gan gelfyddyd bop yng nghyd-destun creadigol y 50au.

Cefndir pop art

Gellir darganfod dylanwadau pop art mewn cerrynt fel Dadaism, a ddaeth i'r amlwg yn ydon gyntaf o avant-gardes. Roedd yn fudiad diwylliannol a oedd yn cwestiynu’r drefn resymegol gadarnhaol ac a oedd, yn enwedig ym maes peintio, yn sefyll allan am gynnig technegau newydd megis parod , sef techneg a oedd yn cynnwys cymryd gwrthrychau bob dydd, ymyrryd a’u trawsnewid. . i mewn i wrthrychau addas i'w harddangos mewn amgueddfa, heb guddio eu nodweddion na'u tarddiad.

Yn agosach mewn amser, hyrwyddwr uniongyrchol sylfaenol oedd y Grŵp Annibynnol, a adnabyddir wrth yr acronym o'i enw yn Saesneg IG ( Independent Group ).

Daeth yr IG i'r amlwg ym 1952 yn y Sefydliad Celf Gyfoes yn Llundain a bu'n weithredol tan 1955. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Prydain, fel gwledydd cwbl ddiwydiannol eraill yn Ewrop, yn profi twf poblogaeth drefol wahanol. diwylliant, ar ôl y dogni a'r llymder a achoswyd gan yr Ail Ryfel Byd.

Gweler hefyd27 stori y dylech eu darllen unwaith yn eich bywyd (eglurwyd)Esboniwyd yr 20 stori Americanaidd Ladin orau20 byd- paentiadau enwog y byddwch chi'n eu gweld â gwahanol lygaid

Cymerodd llawer o artistiaid ran yn y grŵp hwn. Fodd bynnag, yr Eidalwr Edouardo Paolozzi a ddaeth yn gyfeirnod sefydlu celfyddyd bop ar ôl y sesiwn IG gyntaf. Ynddo, rhagamcanodd Paolozzi sawl collage yr oedd wedi'u gwneud o gylchgronau trwy gyfrwngtaflunydd afloyw. Y ddelwedd gyntaf oedd y collage I was a Rich Man's Plaything (Tegan i ddyn cyfoethog oeddwn i), lle defnyddir y gair "pop" am y tro cyntaf, o lle byddai'r mudiad yn cymryd ei enw.

Yn y cyd-destun hwn, bu'r IG yn dadlau am y tro cyntaf yn y byd artistig ar broblem diwylliant torfol a'i oblygiadau yn y diffiniad o ddiwylliant fel y'i lluniwyd tan hynny. Iddynt hwy, roedd hyn hefyd yn eu gorfodi i ailystyried y syniad presennol o gelfyddyd.

Ar yr un pryd, roedd newidiadau hollbwysig yn digwydd yn yr Unol Daleithiau ym myd diwylliant, gan dorri ar bopeth a ddychmygwyd hyd yn hyn, heb gan fod yn bosibl sylwi yn bendant ar gyfeiriad yr ysgogiadau hynny.

Yn yr ystyr hwn, rhagflaenydd hollbwysig i gelfyddyd bop oedd y gwaith enwog 4'33'', gan y cyfansoddwr John Milton Cage. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cyflawni sgôr am 4 munud a 33 eiliad, a'i unig arwydd ysgrifenedig oedd y gair “tacet” (tawelwch).

Yn ôl dehongliad rhai, anelwyd cynnig Cage ar y canfyddiad o sŵn amgylcheddol a gynhyrchir gan y cyhoedd fel gwaith celf cerddorol. Heb os, roedd yn chwyldro absoliwt, lle roedd cerddoriaeth wedi cymryd yr awenau mewn ffordd annisgwyl, gan gwestiynu mater sylfaenol ei ddisgyblaeth. beth fydden nhw'n ei wneudy celfyddydau plastig?

Gweld hefyd: Yr 17 Cyfres Arswyd Orau ar Netflix

I ddechrau, byddent yn adweithio yn erbyn deallusrwydd celf a chymeriad echelgar artistiaid sefydledig yn wyneb y realiti cyfoes ymledol, nodweddion a briodolir gan y genhedlaeth hon yn arbennig i fynegiant haniaethol Jackson Morleisiaid. Felly, byddai'r genhedlaeth newydd o artistiaid yn briodol syniad Cage: i ddileu'r pellter rhwng celf a bywyd. Gawn ni weld pam ac am beth wnaethon nhw hynny.

Pam ac am beth y ganed celf bop?

Mae nodweddion celf bop yr ydym wedi'u hamlygu yn dangos bod gan y mudiad hwn ystyr dwfn , i'r gwrthwyneb i'r brawddegau sy'n ei gyhuddo o arwynebolrwydd.

Gellir ystyried y symudiad hwn fel celf heb gyfaddawd, ond weithiau gall y gosodiad hwn fod yn annheg. Mae'n wir bod ganddo wefr weledol gref, mae'n wir nad yw'n cael ei warthu gan symbolau diwylliant torfol, ond mae yna hefyd ystyr y tu ôl iddo

Yn achos arbennig iawn artistiaid o'r Unol Daleithiau Mae'r rhain diddordeb mewn ymchwilio i hanfod eithaf Gogledd America yng nghanol y tro hwn a olygai'r newid i gymdeithas dorfol. Ynghyd â hyn, roedden nhw hefyd rhywsut eisiau ailddarganfod y paentiad ffigurol yr oedd mynegiantaeth haniaethol wedi'i guddio y tu ôl i'r cwpwrdd dillad

Keith Haring: Heb deitl, o bortffolio Andy Mouse. S argraffu sgrin ar bapur. 1986.

Ond yn gyffredinol, roedd artistiaid pop o gwmpas y byd yn glir bod eironi yn caniatáu iddynt ddangos bod materoliaeth ac aflednais yn cymryd rhan yn y drefn hegemonig yr oedd y maes torfol eisoes wedi’i sefydlu rhwng 1950 a 1970 .

Ar yr un pryd, roedden nhw'n cydnabod beth oedd gan y symbolau newydd fel amlygiad clir a pharhaus o werthoedd diwylliannol mewn trawsnewidiad, a oedd yn aml yn caniatáu iddynt arsylwi'r eiconau newydd heb wneud dyfarniadau gwerth.

Yn synnwyr eang, trwy ymgorffori symbolau'r gymdeithas ddefnyddwyr, nid yn unig ehangodd Celf Bop y repertoire o themâu eiconograffig mewn celf, ond sefydlodd hefyd safbwynt ynghylch dau beth: ad-drefnu cymdeithas treuliant a gwrthodiad yr elites deallusol i gydnabod bod y ffenomen hon yn croesi'r holl ddiwylliant.

Felly, roedd Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Tse Tung, Superman neu Batman mor “ddiwylliannol” ac yn deilwng o sylw i'w fyd cyfoes â repertoire Aphrodites, Venus, Adonis, Apolos, gwyryfon, seintiau, cludwyr dŵr, bugeiliaid, tirluniau, brenhinoedd a phersonoliaethau ar gyfer yr 16eg ganrif.

Arlunwyr amlycaf

Andy Warhol (1928-1987)

<0

Roedd yn arlunydd plastig Americanaidd pwysig, yn ddarlunydd ac yn wneuthurwr ffilmiau. Ef oedd yn gyfrifol am gymhwyso egwyddorion marchnata a hysbysebu iy maes celf. Gyda hyn, fe baratôdd y ffordd ar gyfer datblygiad celf pop.

Dathodd un o'r ymadroddion enwocaf yn hanes celf, sy'n cael ei gyflawni heddiw diolch i'r technolegau gwybodaeth newydd: “Yn y dyfodol, bydd pawb yn enwog am 15 munud.” Ymhlith ei weithiau mwyaf nodedig gallwn sôn am y gyfres Campbel's Soup Cans a'r portreadau sgrin sidan o ffigurau cyhoeddus fel Marylin Monroe, Mao Tse Tung ac yntau.

Gweler hefyd 7 o weithiau arwyddluniol Andy Warhol.

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Paentiwr, arlunydd graffig a cherflunydd. Cymhwysodd y dechneg gomig i gelfyddydau plastig confensiynol, gan ennill cydnabyddiaeth o'r diwylliant gweledol newydd yn y byd artistig. Defnyddiodd dechnegau eraill hefyd megis argraffu sgrin a collage. Yn arbennig o enwog mae ei weithiau The Kissa Wham!.

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Gweler hefyd11 stori arswyd gan awduron enwog10 artist cyfoes a fydd yn rhoi sioc i chi7 stori ffuglen wyddonol gan awduron enwog (gyda sylwadau)

Dechreuodd ei yrfa fel peintiwr dan adain mynegiant haniaethol, ond hanner ffordd trwy ei oes dechreuodd archwilio iaith a phosibiliadau Celfyddyd Bop, nes dod yn un o'i chynrychiolwyr pwysicaf. Roedd yn sefyll allan gyda'r cyfuniad o ddeunyddiau anarferol yn y

Melvin Henry

Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.