Cerddi torcalon yn Sbaeneg y dylech chi eu gwybod

Melvin Henry 12-10-2023
Melvin Henry

Tabl cynnwys

Pan fo cariad yn agor drysau ein calonnau, y mae perygl: erys y drws yn agored i gariad ymadael drachefn, a dichon y bydd y tŷ mewnol yn cael ei adael yn wag unwaith yn rhagor, wedi ei adael. Yna preswylir y tŷ gan atgofion, gofid, efallai rhyw euogrwydd... phantasmagorias.

Rhoi gair i'r ffantasmagoria hyn, rhoi llais iddynt, yw'r ffordd i anrhydeddu'r cof, ac i setlo dyled eich hun, gan wneud yr hyn sy'n gwagio gofod yn dod yn achlysur i'r harddwch y mae'n byw ynddo. Dyna beth mae beirdd yn ei wneud wrth ysgrifennu am dorcalon. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dod o hyd i gyfres o gerddi Sbaeneg-Americanaidd sy'n canu torcalon.

Enrique Grau: In Memoriam . 1990, Columbia. Olew ar gynfas. 106 x 137 cm.

Mae cariad yn ceisio llonyddwch yn ofer, gan Francisco de Quevedo

Francisco de Quevedo, awdur o Oes Aur Sbaen, yn adolygu’r dramâu o gariad nad yw’n dod o hyd i heddwch. Daw cariad di-alw yn ddedfryd sy'n ei wthio i'r affwys, heb unrhyw ffordd i'w wrthsefyll. Mae Quevedo yn rhoi i'r rhai sy'n caru, felly, y ddelwedd sy'n esbonio ein dagrau orau: "Rwy'n dechrau ei dilyn hi, nid oes gennyf gryfder, / a chan fy mod am ei chyrraedd, / gwnaf i ddagrau lifo ar ei hôl mewn afonydd."

A Rwy'n cofleidio cysgodion ffo,

mewn breuddwydion mae f'enaid yn blino;

Treuliaf ymladd ar fy mhen fy hun nos a dydd,

â goblin a ddygaf rhwng fyymdawela.

Pan ymwrthodaf â phopeth, byddaf yn feistr arnaf fy hun;

gan darfu ar les, dychwelaf at yr edefyn.

Ymwrthodiad yw'r daith yn ôl o'r freuddwyd ...

Tyrd, gan Jaime Sáenz

Mae’r bardd o Bolifia Jaime Sáenz yn cynrychioli llais y cariad sydd ddim yn rhoi’r ffidil yn y to, sy’n dwyn i gof bresenoldeb yr anwylyd, fel petai bod dwyfol. Mae'r cariad yn ymbil, yn ymbil ac, yn ofer, yn aros

Tyrd; Rwy'n byw ar eich llun

a'ch alaw bersawrus,

Breuddwydiais am y seren y gellid ei chyrraedd â chân

- gwelais i chi'n ymddangos ac ni allwn gafael ynot, mewn pellter cythryblus

roedd y gân yn dy gario

ac roedd hi ymhell a'th anadl yn fach i gyrraedd

ymhen amser pelydriad fy nghalon

-yr hwn sydd yn awr yn byrlymu wedi ei foddi gan ryw law tosturiol

Tyrd, fodd bynnag; gadewch i'm llaw argraffu

nerth bythgofiadwy i'ch ebargofiant,

dewch yn nes i edrych ar fy nghysgod ar y mur,

dewch unwaith; Rwyf am gyflawni fy nymuniadau hwyl fawr.

Gallai fod o ddiddordeb i chi

  breichiau.

  Pan fydd arnaf eisiau mwy i'w wregysu â chlymau,

  a gweld fy chwys yn gwyro oddi wrthyf,

  dychwelaf â nerth newydd i'm hystyfnigrwydd,

  ac ofnau cariad y maent yn fy rhwygo'n ddarnau

  Yr wyf am ddial arnaf fy hun ar ddelw ofer,

  nad yw'n gwyro oddi wrth fy llygaid;

  gwatwar fi, a gwatwar fi sy'n rhedeg yn falch.

  Rwy'n dechrau ei chanlyn hi, mae gen i ddiffyg cryfder,

  ac fel pe bawn i eisiau dal i fyny â hi,

  dwi'n gwneud mae dagrau yn llifo ar ei hôl mewn afonydd.

  Absenoldeb , Jorge Luis Borges

  Yr Archentwr Jorge Luis Borges yn canfod absenoldeb ei anwylyd. Cynrychiolir absenoldeb fel rhywbeth sy'n cwmpasu, yn fygu, yn ofnadwy. Mae'r absenoldeb yn llosgi wrth i'r croen losgi ar ôl bod yn agored i haul disglair. Ni fydd mwy o ryddhad nag y gall amser ei roi.

  Bydd yn rhaid i mi godi'r bywyd helaeth

  sydd hyd yn oed yn awr yn eich drych:

  bob bore bydd yn rhaid imi. ailadeiladwch ef.

  Er i chi symud i ffwrdd,

  sawl lle sydd wedi mynd yn ofer

  ac yn ddiystyr, yn gyfartal

  i oleuadau yn y dydd.<1

  Prynhawn a fu'n gilfach i'ch delwedd,

  cerddoriaeth yr oeddech yn aros amdanaf bob amser,

  geiriau'r amser hwnnw,

  bydd rhaid i mi dorri hwynt â'm dwylaw.

  Ym mha bant y cuddiaf fy enaid

  fel na wel dy absenoldeb

  hynny fel haul ofnadwy, heb fachlud haul, <1

  yn disgleirio yn bendant ac yn ddidrugaredd?<1

  Mae eich absenoldeb yn fy amgylchynu

  fel y rhaff i'r gwddf,

  y môr suddo.

  Chi, pwy na fydd byth, gan AlfonsinaStorni

  Mae'r wraig wrth ei bodd yng nghanol yr ymwybyddiaeth o'i hunigrwydd. Datguddir cariad iddo yn ddwys ond yn ang- enrheidiol, yn absennoldeb, yn wyrth.

  Sadwrn oedd, a chusan a roes capris,

  capris dyn, eofn a mân,

  0>ond yr oedd y mympwy gwrywaidd yn felys

  i hon fy nghalon, cenau asgellog.

  Nid fy mod yn credu, ni chredaf, os pwyso

  dros fy dwylo teimlais dy ddwyfol,

  a meddwi. Deallaf nad yw'r gwin hwn

  i mi, ond chwaraewch a rholiwch y dis.

  Fi yw'r wraig honno sy'n byw yn effro,

  chi, y dyn aruthrol sy'n deffro.

  mewn llifeiriant sy'n lledu i afon,

  a mwy o gyrlau wrth iddi redeg a phrwn.

  Ah, yr wyf yn gwrthwynebu, ond y mae gennyf fi oll,

  chi, na fydd byth yn eiddo i mi.

  Gallai fod o ddiddordeb i chi: Cerddi hanfodol gan Alfonsina Storni a'i dysgeidiaeth

  Rosario, gan José Martí

  Y mae gan rywun annwyl enw: rosary Mae'r cariad yn chwilio, yn anobeithiol, yn cerdded, yn cerdded, ac yn canfod nonsens ei antur.

  Rosario

  rosario,

  Roeddwn i'n meddwl amdanoch chi, am eich gwallt <1

  Y byddai byd y cysgodion yn eiddigeddus,

  A rhoddais bwynt o fy mywyd ynddynt

  Ac yr oeddwn am freuddwydio mai eiddof fi oeddych.

  I rhodiwch o amgylch y ddaear â llygaid,

  Wedi codi, fy nymuniad!, i'r fath uchder

  Fel mewn dicter arswydus neu gochi truenus

  Goleuodd y creadur dynol hwynt. 1>

  Byw: Gwybod sut i farw; Dyma sut mae'n fy nghythruddo

  Y chwiliad anffodus hwn, mae'n ddaffyrnig,

  A phopeth Mae bod yn fy enaid yn cael ei adlewyrchu,

  A chan chwilio heb ffydd, marw o ffydd yr wyf!

  Cerdd XX, gan Pablo Neruda

  Cynhwysir y gerdd hon gan Pablo Neruda yn y llyfr 20 cerdd serch a chân anobeithiol . Gyda'r testun hwn daw'r detholiad o gerddi i ben, lle mae wedi adolygu wyneb cariad. Nid yw'r wyneb olaf ond yn cynnig tristwch.

  Gallaf ysgrifennu'r penillion tristaf heno.

  Ysgrifennwch, er enghraifft: “Mae'r noson yn serennog,

  ac maen nhw'n crynu, yn las, y ser, yn y pellder.”

  Mae gwynt y nos yn troelli yn yr awyr ac yn canu.

  Gallaf ysgrifennu'r penillion tristaf heno.

  Roeddwn i'n ei charu hi, a weithiau roedd hi'n fy ngharu i hefyd.

  Trwy nosweithiau fel hon daliais hi yn fy mreichiau.

  Cusanais hi gymaint o weithiau dan yr awyr ddiddiwedd.

  Roedd hi'n fy ngharu i roedd hi eisiau, weithiau roeddwn i'n ei charu hi hefyd.

  Sut allwn i ddim bod wedi caru ei llygaid mawr gosod.

  Gallaf ysgrifennu'r adnodau tristaf heno.

  I feddwl hynny Nid oes gennyf hi. Teimlo fy mod wedi ei cholli.

  Clyw'r nos aruthrol, anfarwol hebddi.

  A'r adnod sy'n disgyn i'r enaid fel gwlith i laswellt.

  Beth mae'n ei wneud ots na allai fy nghariad ei chadw.

  Mae'r noson yn serennog a dydy hi ddim gyda mi.

  Dyna i gyd. Yn y pellter mae rhywun yn canu. Yn y pellder

  Nid yw f'enaid yn fodlon ei bod wedi ei cholli

  Fel pe i ddod â hi yn nes, y mae fy syllu yn chwilio amdani

  Mae fy nghalon yn chwilio amdani. , ac nid yw hi ynogyda mi.

  Yr un noson sy'n gwneud i'r un coed wenu.

  Nid ydym ni, y rhai hynny, yr un peth mwyach.

  Nid wyf yn ei charu mwyach, wir, ond cymaint yr oeddwn yn ei charu.

  Fy llais a geisiai i'r gwynt gyffwrdd â'i chlust.

  O arall. Bydd o un arall. Fel cyn fy nghusanau

  Ei llais, ei chorff clir. Ei llygaid anfeidrol.

  Dydw i ddim yn ei charu hi bellach, mae'n wir, ond efallai fy mod i'n ei charu hi.

  Mae cariad mor fyr, ac mae anghofio mor hir.

  Oherwydd ymlaen Nosweithiau fel hyn daliais hi yn fy mreichiau,

  nid yw fy enaid yn fodlon ei bod wedi ei cholli.

  Er mai dyma'r boen olaf y mae hi'n ei achosi i mi,

  a'r rhain byddwch y penillion olaf a ysgrifennaf iddo.

  Efallai y bydd o ddiddordeb i chi: Cerddi mwyaf poblogaidd Pablo Neruda: 1923 i 1970

  La enamora, gan Alejandra Pizarnik

  Alejandra Pizarnik , llenor o'r Ariannin, mae hi'n cyfaddef ei bod yn gariad ac yn unig. Mae cariad yn fagl, yn glogwyn, yn dynged y trychineb sydd i ddod.

  mae'r mania digalon yma am fyw

  mae hiwmor cudd byw

  yn eich llusgo chi, alejandra, don ddim yn ei wadu .

  Heddiw roeddech chi'n edrych yn y drych

  ac yn drist roeddech chi ar eich pen eich hun

  roedd y golau yn rhuo'r awyr yn canu

  ond roedd eich ni ddaeth anwylyd yn ôl<1

  byddwch yn anfon negeseuon y byddwch yn gwenu

  byddwch yn ysgwyd eich dwylo fel y byddwch yn dychwelyd

  eich annwyl mor annwyl

  clywch y seiren wallgof a'i dwyn

  y llong gyda barfau ewyn

  Gweld hefyd: Cyfres y Sopranos: plot, dadansoddi a chast

  lle bu farw chwerthin

  cofiwch yr olafcwtsh

  o dim ing

  chwerthin i mewn i'r hances crio yn uchel

  ond caewch ddrysau eich wyneb

  fel nad ydyn nhw'n dweud nes ymlaen <1

  bod y wraig yna

  eich dyddiau yn eich brathu

  mae'r nosweithiau yn eich beio

  mae bywyd yn eich brifo gymaint

  anobeithiol, beth? ble wyt ti'n mynd?

  anobeithiol, dim byd mwy!

  Efallai y bydd gennych ddiddordeb: Cerddi gan Alejandra Pizarnik (yr awdur melltigedig olaf)

  Hwyl fawr, gan Claudio Rodríguez<6

  Mae’r bardd Sbaenaidd Claudio Rodríguez yn cyflwyno’r gerdd hon ag adleisiau gofid cyn y gwahaniad sydd ar fin digwydd. Mae'n bryd ffarwelio.

  Byddai unrhyw beth yn werth fy mywyd

  y prynhawn yma. Unrhyw beth bach

  os o gwbl. Martyrdom yw swn

  tawel, heb scruples, heb ddychwelyd

  dy esgid isel. Pa fuddugoliaethau

  sy'n ceisio'r un sy'n caru? Pam fod y strydoedd hyn mor syth

  ? Nid wyf yn edrych yn ôl ac ni allaf

  golli golwg arnoch. Dyma wlad

  y wers: mae ffrindiau

  hyd yn oed yn rhoi gwybodaeth wael. Mae fy ngheg yn cusanu

  yr hyn sy'n marw, ac yn ei dderbyn. A chroen ei hun

  y wefus yw croen y gwynt. Hwyl fawr. Mae'n ddefnyddiol

  arfer y digwyddiad hwn, medden nhw. Mae'n aros

  chi â'n pethau ni, chi, sy'n gallu,

  fy mod i'n mynd i fynd lle mae'r nos yn dymuno.

  Wele ti yn unig, a minnau yn unig, gan Jaime Sabines

  Mae unigrwydd yn gydfuddiannol, meddai Jaime Sabines, bardd Mecsicanaidd. Mae'n hurt ac yn ddiflas. yn ymddwyn fel amarw araf, gwag Tristwch diwerth, ond anorchfygol

  Gweld hefyd: Angerdd Crist mewn celfyddyd sanctaidd: symbolau ffydd a rennir

  Wele, yr ydych yn unig, a minnau yn unig.

  Yr ydych yn gwneud eich pethau beunydd ac yr ydych yn meddwl

  ac yr wyf yn meddwl ac yn cofio a minnau. Rwyf ar fy mhen fy hun .

  Ar yr un pryd rydym yn atgoffa ein gilydd o rywbeth

  ac rydym yn dioddef. Fel cyffur, fy un i a'ch un chi

  ydym ni, ac mae gwallgofrwydd cellog yn rhedeg trwom

  a gwaed gwrthryfelgar a diflino.

  Mae'r corff hwn yn unig yn mynd i roi i mi briwiau,

  Bydd fy nghig yn cwympo fesul darn.

  Cannydd a marwolaeth yw hwn.

  >Y bod cyrydol, yr anesmwythder

  marw yw ein

  Dydw i ddim yn gwybod ble rydych chi bellach. Dw i wedi anghofio

  pwy wyt ti, ble wyt ti, beth ydy dy enw.

  Dim ond rhan ydw i, dim ond braich,

  dim ond hanner, dim ond un braich

  Rwy'n dy gofio yn fy ngenau ac yn fy nwylo.

  Gyda'm tafod a'm llygaid a'm dwylo

  Rwy'n dy adnabod, rwyt yn adnabod cariad, cariad melys , cig ,

  o hau, blodau, arogl cariad, ohonoch chi,

  arogl halen, gwyddoch am halen, cariad a fi.

  Ymlaen fy ngwefusau rwy'n dy adnabod, rwy'n dy adnabod,

  a thithau'n troi, ac yn edrych yn ddiflino

  a phob un ohonoch yn swnio i mi

  yn fy nghalon fel fy ngwaed

  Rwy'n dweud wrthych fy mod yn unig, a'm colli chwi.

  Yr ydym yn colli ein gilydd, yn caru, ac yn marw

  ac ni wnawn ddim ond marw.

  Gwn hyn, cariad, gwyddom hyn. <1

  Heddiw ac yfory, fel hyn, a phan fyddwn

  yn ein breichiau syml a blinedig,

  >byddwch yn gweld fy eisiau, cariad, byddwn yn gweld eisiau ein gilydd.

  Cariad, oYn hwyr, gan Mario Benedetti

  Mae'r cariad yn galaru dros y dyfodol: "Sut fyddai hi wedi bod petaech chi yma?", mae'n pendroni. Mae'n difaru'r absenoldeb, ond mae'r cariad yn dal i freuddwydio, ac yn y cof mae'n canfod llawenydd rhyfeddol y dychymyg.

  Mae'n drueni nad ydych chi gyda mi

  pan edrychaf ar y cloc ac mae'n bedwar

  a dwi'n gorffen y ffurflen a dwi'n meddwl am ddeg munud

  a dwi'n ymestyn fy nghoesau fel pob pnawn

  a dwi'n gwneud hyn efo fy ysgwyddau i rhyddhewch fy nghefn

  a phlygu fy mysedd a dweud celwydd wrthyn nhw.

  Mae'n drueni nad ydych chi gyda mi

  pan edrychaf ar y cloc ac mae'n bump o. 'cloc

  a dwi'n ddolen sy'n cyfrifo llog

  neu ddwy law sy'n neidio ar ddeugain allwedd

  neu glust sy'n gwrando ar sut mae'r ffôn yn cyfarth

  neu foi sy'n gwneud rhifau ac yn tynnu gwirioneddau ohonyn nhw.

  >Mae'n drueni nad ydych chi gyda mi

  pan edrychaf ar y cloc ac mae'n chwech o'r gloch. 1>

  A allech chi fy synnu gan

  a dweud “beth sy’n bod?” a byddem

  fi â staen coch eich gwefusau

  chi â huddygl glas fy asid carbonig.

  Gwrthodiad La, gan Andrés Bello

  Mae'r cariad yn dal yr awyr cyhyd ag y gall, ond ni all mwy. Mae'n mygu, mae angen iddo ryddhau ei anadl, agor y llaw sy'n ei ddal i'r caethiwed. Mae Andrés Bello, bardd o Venezuelan, felly'n gorchuddio poen cariad anobeithiol, sydd, eisoes wedi blino'n lân, ac a gymerodd i'w eithaf, yn deall bod popeth wedi bod yn ddi-sail gan yffantasi

  Dw i wedi rhoi'r ffidil yn y to arnoch chi. Nid oedd yn bosibl

  Anweddau ffantasi oeddent;

  maent yn ffuglen sydd weithiau'n rhoi pellter agosrwydd i'r anhygyrch

  .

  Arhosais yn gwylio mae'r afon yn mynd i ffwrdd

  > gan feichiogi o'r seren...

  Plymiais fy nwylo gwallgof tuag ati

  a gwyddwn fod y seren wedi codi...<1

  Yr wyf wedi ymwrthod â thi, yn ddistaw,

  fel y mae'r tramgwyddwr yn ymwrthod â Duw;

  Yr wyf wedi ymwrthod â thi fel cardotyn

  nad yw'n gadael iddo ei hun gael ei weld o'r hen ffrind;

  Fel yr un sy'n gweld llongau mawr yn gadael

  fel llwybr tuag at gyfandiroedd amhosib a hir-ddisgwyliedig;

  fel y ci sy'n diffodd ei ysbrydion cariadus<1

  pan fo ci mawr yn dangos ei ddannedd;

  Fel y morwr sy'n ymwrthod â'r porthladd

  a'r llong grwydryn sy'n ymwrthod â'r goleudy

  ac fel y dyn dall wrth ymyl y llyfr yn agor

  a'r plentyn tlawd o flaen y tegan drud.

  Yr wyf wedi ymwrthod â chwi, gan fod

  > y gwallgofddyn yn ymwrthod â'r gair y mae ei enau yn ei ynganu. ;

  fel y rhuthrau hydrefol hynny,

  â'u llygaid yn sownd a'u dwylo'n wag,

  sy'n pylu eu hymddiswyddiad, gan chwythu'r ffenestri

  yn y siop ffenestri siopau losin...

  Rwyf wedi rhoi'r ffidil yn y to, a phob eiliad

  rydym yn ildio ychydig o'r hyn yr oedd arnom ei eisiau o'r blaen

  ac yn y diwedd, Sawl gwaith mae'r hiraeth pylu

  yn gofyn am ddarn o'r hyn oedden ni o'r blaen!

  Rwy'n mynd i fy lefel fy hun. Dwi'n barod

  Melvin Henry

  Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.