lazarillo de tormes

Melvin Henry 14-08-2023
Melvin Henry

Bywyd Lazarillo de Tormes a ei ffawd a'i adfydau , a elwir hefyd Lazarillo de Mae 1> Tormes , yn waith o awduraeth ddienw a ysgrifennwyd yn y flwyddyn 1554 . Yn yr un modd, dyma'r amlygiad cyntaf o'r nofel picaresg .

Gydag arddull epistolaidd, yn hunangofiannol ac yn y person cyntaf, mae'n disgrifio bywyd truenus dyn ifanc o'r enw Lázaro, y mae Ef yn mynd trwy wahanol anhawsderau o'r adeg y mae'n blentyn nes iddo gyrraedd ei oedolaeth. Ar yr un pryd, mae'r llyfr yn bortread ac yn feirniadaeth o gymdeithas Sbaen yn yr 16eg ganrif.

Bum canrif ar ôl ei chyhoeddi, mae'r nofel yn dal i gael ei hamgylchynu gan enigmas. Beth yw Lazarillo de Tormes ? Pwy yw'r awdur? Beth yw eu nodweddion? Beth yw'r themâu y mae'n ymdrin â nhw?

Plot o Lazarillo de Tormes

Mae'r nofel Lazarillo de Tormes yn troi o gwmpas Lázaro, bachgen naïf sy'n , oherwydd yr adfydau a’r cymhlethdodau y mae’n mynd drwyddynt, yn troi’n dwyllwr ifanc sy’n brwydro i oroesi.

Mae’n adroddiad person cyntaf lle mae Lázaro yn adrodd hanes ei fywyd ers ei blentyndod. Wedi marw ei dad, y mae ei fam yn ei osod at wasanaeth meistr dall,

Yn ddiweddarach, aiff Lázaro trwy gyfanswm o naw meistr, yn eu plith: sgweier, brawd, a chlerig. Mae pob un yn cynrychioli beirniadaeth o gymdeithas a,lladrad, ei arestio a'i chwipio.

Yn y diwedd, mae sefyllfa economaidd argyfyngus Antona a'r anhawster y mae'n ei chael i gynnal ei mab yn peri iddi ei rhoi i ddyn dall fel gwas.

Y meistri o Lazarillo de Tormes

Lázaro yn mynd trwy gyfanswm o naw meistr, pob un ohonynt yn dod ag ef ddysgeidiaeth newydd:

 1. Y dyn dall: yw'r Meistr cyntaf Lasarus. Mae'n un o'r cymeriadau mwyaf dylanwadol ym mhersonoliaeth y plentyn. Mae'n ymwneud â dyn barus a hunanol nad yw'n peidio â'i gam-drin. Nid yw ychwaith yn cynnig bwyd, felly mae'r plentyn yn dysgu ei dwyllo i fodloni ei awydd i fwyta. Yn olaf, y mae yn y diwedd yn cefnu arno.
 2. Y clerig: yw ail feistr Lázaro. Mae'n ddyn rhagrithiol a llygredig, er gwaethaf y ffaith bod ganddo ddigon o fwyd, nid yw am ei rannu â'r prif gymeriad. Er mwyn bwyta, mae Lázaro yn penderfynu dwyn bara tra ei fod yn cysgu. Pan fydd y clerig yn darganfod hyn, mae'n ei danio.
 3. Mae'r sgweier: yn gymeriad sy'n byw yn ymwybodol iawn o ymddangosiadau. Mae'n esgus bod ganddo gyfoeth, ond mae'r realiti yn dra gwahanol, oherwydd nid oes ganddo hyd yn oed ddigon i'w fwyta. Yn y diwedd, mae'r prif gymeriad yn darganfod y gwir ac yn penderfynu mynd yn ôl i'r strydoedd i gardota.
 4. Brawd La Merced: yw pedwerydd meistr Lázaro. Mae'n hoffi cymryd teithiau hir, mae'n ddyn mor grefyddol ag y mae'n fenywwr a llygredig. Ef yw'r cyntaf i roi esgidiau iddo, ond yn ddiweddarach mae'n penderfynu rhoi'r gorau iddo.wedi blino cerdded cymaint.
 5. Y clogfaen: yw pumed meistr Lázaro. Mae'n ddyn twyllodrus sy'n byw yn twyllo pobl er mwyn ennill arian.
 6. Yr arlunydd: chweched meistr Lázaro ac yn ymroddedig i beintio tambwrinau. Byr iawn yw arhosiad y llanc gydag ef, gan ei fod yn teimlo yr un peth ag â'i feistri eraill.
 7. Y caplan: Seithfed meistr Lázaro, a'r hwn y mae'n treulio'r amser mwyaf gydag ef. Ef yw'r cyntaf i gynnig swydd iddo a rhoi rhywfaint o sefydlogrwydd iddo.
 8. Y beili: yw wythfed meistr Lázaro. Mae'n ddyn sy'n perthyn i gyfiawnder ac, felly, mae'r prif gymeriad yn ystyried ei bod yn beryglus bod gydag ef bob amser ac yn y diwedd yn cefnu arno.
 9. Archoffeiriad San Salvador: nawfed a meistr olaf y prif gymeriad Mae'n rhan o'r clerigwyr ac mae'n ddyn llygredig. Diolch iddo, mae Lázaro yn cyfarfod â'i wraig.

Gwraig Lázaro

Mae hi'n un o weision archoffeiriad San Salvador, gwraig y mae Lázaro yn penderfynu priodi â hi er mwyn cyflawni sefydlogrwydd a pheidiwch byth â newynu eto.

Awdurdod Lazarillo de Tormes

Enigma pwy yw awdur Lazarillo de Mae Tormes yn parhau i fod yn ddirgelwch heb ei ddatrys. Serch hynny, drwy gydol hanes mae’r angen i roi enw y tu ôl i’r nofel wedi parhau. Felly, mae gwahanol ddamcaniaethau wedi'u cynhyrchu ers sawl canrif. Dyma'r awduronwedi priodoli'r gwaith iddynt rywbryd:

 • Friar Jerónimo Juan de Ortega : yn yr 17eg ganrif credid y gallai awdur Lazarillo boed ef , oherwydd daethant o hyd i ddrafft o'r gwaith yn ei gell.
 • Alfonso de Valdés: Amddiffynnwyd y ddamcaniaeth hon gan Joseph V. Ricapito yn 1976 a'i hailddatgan gan yr ieithegydd a'r athro prifysgol Rosa Navarro Durán, sy'n priodoli'r gwaith i'r awdur hwn yn un o'i gyhoeddiadau.
 • Diego Hurtado de Mendoza: rhoddodd rhai awduron lyfr Lazarillo de Tormes iddo i'r diplomydd hwn. Damcaniaeth a ymledodd gyda mwy o rym yn ystod y 19eg ganrif. Yn 2010, cyhoeddodd yr hanesydd Sbaenaidd Mercedes Agulló y Cobo ymchwiliad o’r enw A vueltas con el autor del Lazarillo de Tormes lle mae’n priodoli’r gwaith yn gadarn i Diego Hurtado de Mendoza, diolch i ddarganfyddiad rhai papurau yn lle gellir darllen yr ymadrodd “ffeil o gywiriadau a wnaed ar gyfer argraffu Lazarillo a Propaladia”.
yn enwedig, tuag at y clerigwyr.

Yn yr un modd, mae'r llyfr yn portreadu esblygiad ei brif gymeriad, o fod yn ddyn ifanc anwybodus i fod yn dwyllwr cyfrwys sy'n twyllo ei berchenogion er mwyn bwyta ac yfed.

Crynodeb o Lazarillo de Tormes mewn traethodau

Prolog

Dengys y rhaglith fod Lazarillo de Tormes yn epistol helaeth y mae'r prif gymeriad yn ei anfon anerchwr dienw y mae Lázaro yn cyfeirio ato fel Eich Gras.

Traethawd 1: y dyn dall

Yn y traethawd cyntaf, mae'n adrodd ei darddiad a sut y dechreuodd ar ei waith fel gwas. Ganwyd Lázaro i deulu tlawd iawn ac yn ymyl afon Tormes, a dyna pam ei enw olaf. Mae ei dad yn cael ei gyhuddo o fod yn lleidr ac yn marw yn ddiweddarach. Yn ddiweddarach, mae ei fam, gweddw, yn priodi dyn du y mae ganddi fab ag ef.

Oherwydd tlodi ei deulu, rhoddodd ei fam ef yng ngwasanaeth dyn dall. Mae'r dyn hwn yn greulon tuag at Lasarus a phrin yn cynnig bwyd iddo. Am y rheswm hwn, mae Lázaro yn dysgu bod yn gyfrwys, yn ddyrys a'r geiriau angenrheidiol i dwyllo pobl er ei les ei hun

Yn olaf, mae'r dyn ifanc yn gadael ei feistr dall yn y pen draw, oherwydd ei drachwant a'r cam-drin a gaiff. .

Gweld hefyd: Clwb Ymladd (ffilm): crynodeb, dadansoddiad a chymeriadau

Traethawd 2: y clerigwr

Yn y traethawd hwn mae'r prif gymeriad yn adrodd ei anturiaethau gyda'i ail feistr, clerigwr.

Ar ôl ei brofiad gyda'r dyn dall, amser Lázaro gadael hebmeistr a dod yn gardotyn. Fodd bynnag, buan y mae'n dechrau gweithio i glerig ac yn dod yn fachgen allor yn ystod yr offeren.

Ystyria Lázaro y bydd ei sefyllfa'n gwella, oherwydd gyda'r dyn hwn yr esgynodd i'r ysgol gymdeithasol. Ond, y gwir amdani yw ei fod yn fwy newynog na gyda'i gyn-feistr.

Gydag ef, mae Lázaro yn dysgu am ragrith a llygredd y clerigwyr. Tra mae'r clerig yn pregethu caredigrwydd a llymder wrth y llu, mae'n trin Lázaro yn wael. Yn olaf, mae'r prif gymeriad yn dod o hyd i ffordd i'w adael a mynd i Toledo.

Cytundeb 3: y sgweier

Yn y trydydd traethawd mae Lázaro yn datgelu'r antur gyda'i drydydd meistr, sgweier.<5

Pan fydd yn cyrraedd Toledo, mae Lázaro wedi'i anafu'n ddrwg oherwydd ergydion ei feistr blaenorol. Yno mae'n ceisio goroesi diolch i'r taflenni y mae'n eu cael

Yna mae'n cyfarfod â sgweier sy'n cynnig swydd iddo. Mae Lázaro yn credu y bydd ansawdd ei fywyd yn gwella, oherwydd ei safle cymdeithasol. Fodd bynnag, mae ei drallod yn parhau ac mae'n dysgu bod ymddangosiadau'n dwyllodrus, gan fod y sgweier yn gwisgo'n orfoleddus ac nid oes ganddo hyd yn oed ddigon i'w fwyta.

Yn y diwedd, mae Lázaro yn ffoi o dŷ'r sgweier pan fydd yn rhaid iddo ddianc rhag y casglwyr sy'n dewch am arian y rhent.

Traethawd 4: y Friar de la Merced

Yn y pedwerydd traethawd, mae Lázaro yn adrodd ei brofiad gyda'r Friar de la Merced, ei bedwerydd meistr.

Gweld hefyd: 34 Ffilmiau Mecsicanaidd Cyfoes Na Allwch Chi Eu Colli

Mae'r dyn hwn yn grefyddol iawn a'i hobi mwyaf ywmae'n cerdded yn barhaus ac yn cymryd teithiau cerdded hir. Gydag ef, mae Lázaro yn dysgu am annoethineb. Nid yw'n cydymdeimlo â'i agwedd tuag at ferched a thuag at y clerigwyr. Fodd bynnag, mae'r brawd yn rhoi ei bâr cyntaf o esgidiau i Lázaro. Un diwrnod, ac yntau wedi blino cerdded, mae'n gadael y Brodyr yn y diwedd.

Trin 5: y clogfaen

Mae'r traethawd hwn yn troi o amgylch profiadau'r prif gymeriad gyda'i bumed meistr, clogfaen. Dyma swydd yr Eglwys Gatholig yn yr Oesoedd Canol a oedd â gofal am ddosbarthu teirw (maddeuant) yn gyfnewid am arian y credinwyr

Gyda’r profiad hwn, mae Lázaro yn ei gael ei hun eto gyda llygredd y clerigwyr, y mae ef yn twyllo pobl â'i gau ffydd. Felly, mae'r prif gymeriad yn dysgu am drachwant.

Ar ôl pedwar mis gyda'r meistr hwn, mae Lázaro yn penderfynu ei adael a pharhau ar ei ffordd i chwilio am arglwydd mwy gonest.

Traethawd 6: yr arlunydd a'r caplan

Yn y traethawd hwn mae Lázaro yn sôn am bwy oedd ei chweched a'i seithfed meistri.

Yn gyntaf, mae'r prif gymeriad yn cyfarfod â pheintiwr y mae'n ei wasanaethu am gyfnod byr. Mae diffyg cydberthynas rhwng dau fyd gwrthwynebol yn peri i Lázaro ei adael.

Yna, mae'n cyfarfod â'i seithfed meistr, caplan ecsbloetiol a manteisgar. Gydag ef, mae'n dysgu gweithio ac ennill ei arian ei hun. Mae Lázaro yn gweithio am bedair blynedd mewn amodau diflas, ond mae'n llwyddo i brynu ei ddillad ei hun a newid ei olwg. pan fydd yn cyflawniond digon, gadewch y caplan a dianc o'r lle hwnnw.

Traethawd 7: beili ac archoffeiriad San Salvador

Yn y seithfed traethawd, yr olaf o'r llyfr, mae Lázaro yn adrodd ei gampau â ei wythfed a'r nawfed meistr.

Ar ôl ei arhosiad hir gyda'r caplan, daw Lázaro o hyd i feili sy'n dod yn wythfed meistr iddo. Gydag ef y mae yn para amser byr, gan ei fod yn ystyried fod gwaith a meddyliau y beili yn rhy beryglus ac agos i farwolaeth.

Yn olaf, y nawfed a'r olaf o feistr ar Lázaro yw archoffeiriad San Salvador, sy'n rhoi iddo mae'n cyflwyno un o'i forynion yn wraig iddo. Mae Lázaro yn ei phriodi ac yn llwyddo i ddod o hyd i hapusrwydd a sefydlogrwydd nad oedd erioed wedi'i gael o'r blaen.

Dadansoddiad o Lazarillo de Tormes

Cyd-destun cymdeithasol ac amser

Cyhoeddwyd Lazarillo de Tormes yng nghanol yr 16eg ganrif, yn ystod teyrnasiad Carlos I o Sbaen a V yr Almaen. Bryd hynny, roedd ymerodraeth Sbaen yn cyfateb i ran dda o Ewrop a hefyd rhai tiroedd yn America.

Tra bod Carlos yn ymdrechu i fonopoleiddio mwy o diriogaethau a'u huno dan ei lywodraeth, roedd y gymdeithas a lywodraethai yn fwyfwy tlawd a brwydro yn erbyn newyn a thrallod. Yn yr un modd, amlhaodd cardota a throseddu ar adeg pan oedd anrhydedd yn cael ei werthfawrogi am arian neu ymddangosiadau.

Gyda'r digwyddiadau hyn felYn gefndir, mae Lazarillo de Tormes, yn ogystal â nofelau eraill y genre picaresg, yn anelu at ddangos gwir wyneb cymdeithas y foment.

Nodweddion y gwaith: Lazarillo and the picaresg

<0 Nofel bicaresg yw El Lazarillo de Tormes , is-genre llenyddol a ddaeth i'r amlwg yn Sbaen yn ystod ail hanner yr 16eg ganrif ac a barhaodd tan yr 17eg ganrif. Mae genedigaeth y ffenomen lenyddol newydd hon yn gysylltiedig â'r dirywiad economaidd a oedd yn ysbeilio'r wlad. Ar y llaw arall, ymddengys fel ymateb i draddodiad llenyddol y cyfnod ac fel dewis amgen i nofelau sifalraidd, sentimental a bugeiliol.

Nodweddion y picaresg:

10>
 • Y mae'r gwaith wedi ei ysgrifennu yn y person cyntaf.
 • Yr un person yw'r prif gymeriad a'r adroddwr.
 • Mae'r prif gymeriad a'r sefyllfaoedd yn ddrygionus a byrlesg yn erbyn cymdeithas.
 • Does dim y fath beth ag arwr, dim ond y twyllwr sy'n ymdebygu i wrth-arwr. Y person drygionus ac anwybodus o werthoedd yw'r twyllodrus.
 • Dim ond presenoldeb y prif gymeriad sydd gan straeon byrion yn gyffredin.
 • Nid cariad yw'r brif thema.
 • Yr arddull yn boblogaidd, felly, mae ganddi iaith syml a chryno sy'n tueddu at hiwmor. Yn y nofel, mae presenoldeb diarhebion a dywediadau poblogaidd yn arwyddocaol.
 • Themâu a gynhwysir yn y Lazarillo de Tormes

  Drwy gydolDrwy gydol y nofel, datgelir themâu gwahanol am realiti’r cyfnod. Trwy lygaid Lázaro a'i ddrygioni yn wyneb adfyd, gall y darllenydd ddarganfod ochr greulonaf cymdeithas. Dyma'r materion pwysicaf sy'n cael eu beirniadu yn y llyfr:

  • Anrhydedd ac anrhydedd: ar yr adeg y mae'r gwaith yn cael ei roi yn ei gyd-destun, roedd anrhydedd yn gysylltiedig â llinach , hynny yw , roedd urddas a gonestrwydd yn dibynnu ar y teulu yr oeddech yn perthyn iddo. Roedd bron yn amhosibl codi mewn safle cymdeithasol. Hefyd gwaed glân oedd un o'r obsesiynau mawr yn y gymdeithas Sbaenaidd honno a oedd yn gwahardd tröedigion, olynwyr Moors ac Iddewon.
  • Trachwant a llygredd y clerigwyr: Lazarillo de Tormes hefyd yn erlyn y clerigwyr. Mae'r prif gymeriad yn cael profiadau gwahanol gydag aelodau'r Eglwys. Mae'r cymeriadau hyn, ymhell o fod yn ddiolchgar ac yn elusennol, yn farus, yn rhagrithiol, yn hunanol ac yn llygredig.
  • Newyn a'r frwydr am oroesi : dyma un o'r problemau dyfnaf sy'n plagio'r gymdeithas. . Dyma un arall o themâu pwysicaf y nofel. Mae newyn yn gwneud i Lázaro fynd o fod yn blentyn diniwed i fod yn dwyllwr ifanc. Mae'r frwydr i oroesi ac i gael bwyd yn ei drawsnewid yn rhywun cyfrwys.
  • Cardota: mewn perthynas uniongyrchol â newyn, y cynnyddroedd cardota hefyd yn rhan o realiti cymdeithasol Sbaenaidd y cyfnod. Mae Lázaro hefyd yn gorfod ennill bywoliaeth fel cardotyn pan fyddo'n gwasanaethu'r dall, ac ar adegau eraill pan fydd yn cael ei adael heb feistr.
  • Gadael ac unigrwydd: Gadawyd a rhoddir Lázaro fel anrheg i feistr Mae'n blentyn sy'n byw'n barhaol mewn cyflwr o unigrwydd. Er ei fod weithiau yn dod gyda'i feistri gwahanol, y gwir amdani yw ei fod yn blentyn amddifad nad oes ganddo neb i ymddiried ynddo.
  • Ymddangosiadau yn twyllo: dangosir hyn yn barhaus yn Lazarillo o Tormes . Mae'r dyn dall yn manteisio ar ei gyflwr i dwyllo pobl. Mae'r clerig yn pregethu caredigrwydd ac yna'n cam-drin Lasarus. Mae'r sgweier yn suddo mewn trallod, ond mae'n cymryd arno fel arall. Maen nhw i gyd yn dangos nad yw realiti fel mae'n ymddangos.
  • Anhunanoldeb: Agwedd arall sy'n amlwg yn y nofel hon yw bod pob un yn meddwl drosto'i hun, heb ystyried eraill.

  Cymeriadau Lazarillo de Tormes

  Lázaro yw conglfaen y nofel. Fodd bynnag, ar ei lwybr dysgu, mae'n cwrdd â gwahanol gymeriadau. Ar y naill law, mae'n werth tynnu sylw at ei rieni a'i lysdad , oherwydd o'u herwydd hwy mae'r prif gymeriad yn ymbalfalu.

  Ar y llaw arall, mae y meistri , y rhai sy'n cyflyru eu hesblygiad yn uniongyrchol a dysgu am fywyd.Yn olaf, ei wraig sy'n darparu sefydlogrwydd.

  Felly, dyma'r prif nodau sy'n ymddangos yn Lazarillo de Tormes a'u prif nodweddion:

  Lázaro de Tormes

  Fe yw prif gymeriad y nofel ac, yn ei dro, dyma’r llinyn cyffredin sy’n uno’r gwahanol straeon. Cafodd ei eni yn Afon Tormes yn ninas Salamanca ym mynwes teulu gostyngedig iawn sydd prin â digon i'w fwyta. Cyn bo hir mae ei dad yn amddifad a'i fam yn ei drosglwyddo fel gwas i ddyn dall.

  Prif amcan Laura yw sicrhau sefydlogrwydd. Fodd bynnag, mae profiadau drwg gyda'i wahanol feistri yn ei ddychwelyd, dro ar ôl tro, i drallod ac anawsterau. Mae’r cymeriad hwn yn enghraifft o drawsnewid ac aeddfedrwydd sy’n cyrraedd ei benllanw ar ddiwedd y gwaith, pan mae’n oedolyn ac yn priodi. Yna, mae'n llwyddo i gael y sefydlogrwydd yr oedd wedi ei ddymuno cymaint.

  Rieni Lázaro: Tomé Gonzalez, Antona Pérez a Zaide

  Tomé Gonzalez yw tad Lázaro , melinydd o darddiad gwael. Er mwyn cael bwyd mae'n cysegru ei hun i ddwyn, ond yn cael ei ddarganfod a'i alltudio. Yna mae'n marw yn y rhyfel pan mae ei fab yn ifanc iawn

  Antona Pérez yw mam Lázaro. Pan ddaw'n weddw, mae'n rhaid iddi weithio'n galed i gefnogi ei mab. Yn ddiweddarach mae hi'n priodi dyn arall o'r enw Zaide sy'n dod yn llystad Lázaro. Yn fuan cyhuddir Zaide o

  Melvin Henry

  Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.