Y Mona Lisa neu La Gioconda: ystyr a dadansoddiad o'r paentiad

Melvin Henry 30-01-2024
Melvin Henry
Mae'r Mona Lisa, a elwir hefyd yn La Gioconda, yn waith Dadeni a beintiwyd gan yr artist amlochrog Leonardo da Vinci. Paentiwyd y llun rhwng 1503 a 1506 ac, heddiw, mae'n un o symbolau pwysicaf diwylliant y Gorllewin. Ar hyn o bryd mae yn Amgueddfa Louvre ym Mharis, Ffrainc.

Leonardo da Vinci: Mona Lisa neu Mona Lisa . Olew ar y bwrdd. Mesuriadau: 77 x 53 cm. 1503-1506.

Ystyrir y Mona Lisa y llun enwocaf yn y byd. Ychydig iawn o weithiau sydd wedi bod yn destun cymaint o graffu ac astudio. Rhai o'r rhesymau sy'n ei wneud mor enwog yw:

 • realaeth eithafol Leonardo da Vinci wrth ddefnyddio dulliau mathemategol i fesur cyfrannau dynol,
 • Techneg unigryw sfumato sydd hefyd yn trosglwyddo realaeth ddatblygedig iawn ar y pryd,
 • Y chwyldro a greodd yn y dimensiynau a'r ffyrdd o bortreadu, a ystyriwyd yn sail i'r holl bortreadau gorllewinol,
 • Swm y dirgelion o beintio; o hunaniaeth y model i pam na chyflwynodd Leonardo da Vinci yr archeb erioed.

Dadansoddiad o Mona Lisa

Y Mona Lisa yn waith sy'n perthyn i genre portread darluniadol. Hyrwyddwyd y genre hwn yn y Dadeni a gellir ei ystyried yn chwyldro gwirioneddol, gan ei fod yn mynegi'n agored ddiddordeb anthroposentrig y genre hwnnw.gan Leonardo . 1504.

Fodd bynnag, nid hwn oedd yr unig bortread a gynhyrchwyd gan Leonardo ac, ar ben hynny, os cymerwn i ystyriaeth y ffaith i Leonardo ei gadw hyd ddiwedd ei ddyddiau, dim ond i y cylch bychan o bobl a lwyddodd i’w weld. Beth bynnag, ni allwn wadu bod yr effaith ar y cylch hwnnw yn bwysig, i'r pwynt iddynt adael tystiolaeth ysgrifenedig. Am y rheswm hwn, astudiodd yr arlunydd Rafael ef a'i gymryd fel cyfeiriad i greu'r portread o Maddalena Doni.

Rafael: Portread o Maddalena Doni neu Maddalena Strozzi . 1506. Olew ar y panel. 65×45.8cm. Palas Pitti, Fflorens.

Yn y portread gwreiddiol o Mona Lisa gallwn weld yr arwyddion o berffeithrwydd a gyrhaeddodd Leonardo yn natblygiad y dechneg sfumato , ac yn Mewn gwirionedd, credir, yn y diwedd, i Leonardo weithio'r paentiad hwn tra'r oedd yn peintio'r paentiad enwog o Ioan Fedyddiwr , lle datgelir ei fod yn wir feistr ar chiaroscuro. Mae hyn yn golygu y byddai techneg Leonardo wedi cyrraedd ei berffeithrwydd yn y ddau waith hyn. Ond a yw ei bwysigrwydd presennol yn deillio o'i ragoriaeth dechnegol yn unig?

Effaith lladrad La Gioconda

Mae'n ymddangos bod poblogrwydd y Mona Lisa yn gymharol ddiweddar, ac fe'i catapwlwyd gan y lladrad a gyflawnwyd gan yr Eidalwr Vincenzo Peruggia, un o gyn-weithwyr yAmgueddfa Louvre, ar Awst 21, 1911. Yn wir, dim ond 24 awr yn ddiweddarach y sylwyd ar y lladrad, sy'n golygu na chafodd y darn sylw diogelwch arbennig ar y pryd.

Gweler hefyd 7 Tales of Love That Will Steal Your Heart 7 Chwedlau Gwyddonol Gan Awduron Enwog (gyda Sylwadau) Leonardo da Vinci: 11 Gweithiau Sylfaenol 10 Artist Cyfoes A Fydd Yn Eich Syfrdanu

Roedd dwyn y Mona Lisa yn wirioneddol warthus, er mawr syndod o’r lladrad yn ogystal â thriniaeth yr ymchwiliad, a roddodd ddau ffigwr cyhoeddus gwych ar hyn o bryd dan amheuaeth: y Guillaume Apollinaire ifanc a Pablo Picasso. Apollinaire, mewn gwirionedd, ei gadw am wythnos ar gyfer ymholiadau. Ar ôl dwy flynedd o ymchwilio, daeth yr awdurdodau o hyd i leoliad Peruggia, a oedd wedi ceisio ei werthu i Alfredo Geri, cyfarwyddwr Oriel Uffizi yn Fflorens ar y pryd.

Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. 1919. Yn barod. 19.7 x 12.4 cm. Amgueddfa Gelf Philadelphia, Philadelphia, PA, UDA

Mae dwyn y Mona Lisa nid yn unig yn rhoi'r darn yng ngolwg y byd. Dylanwadodd hefyd ar werthusiad y fersiynau eraill o'r portread, a wnaed gan Leonardo neu yng ngweithdy Leonardo.

Cyfeiriwn yn benodol at y Mona Lisa o Ilseworth a grybwyllwyd eisoes, y darganfuwyd ei bodolaeth yn unig ar ôl y lladrad. y diweddarRoedd ymddangosiad y darn hwn ar gynfas yn codi amheuon ynghylch ei darddiad, gan fod llawer yn meddwl y gallai fod yn ffugiad a wnaed yn ystod yr amser yr oedd gwaith y Louvre yn nwylo Peruggia.

Ychydig flynyddoedd ar ôl dychwelyd o'r darn, sydd bellach yn cael ei ystyried yn drysor gan y cyhoedd yn gyffredinol, byddai'r tad Marcel Duchamp a'r swrrealydd Salvador Dalí yn cyflwyno'r ergyd olaf i gysegru ei enwogrwydd trwy i bob un wneud fersiwn amharchus.

I grynhoi , y rhain i gyd mae materion yn rhan o'r cyd-destun sydd wedi dylanwadu ar ledaeniad rhyfeddol y gwaith ledled y byd:

 • bodolaeth sawl fersiwn o'r un motiff;
 • gwrthwynebiad Leonardo i gyflwyno'r gwaith ;
 • buddsoddiad economaidd sylweddol Brenin Ffransis I o Ffrainc i’w gaffael;
 • Dymuniad Napoleon i’w weld yn ei siambrau;
 • y lladrad a gyflawnwyd gan Peruggia a.. .
 • parodïau amharchus Duchamp a Dalí.

Nid yw hyn i gyd ond yn profi ei ddilysrwydd fel gwir symbol o ddiwylliant y Gorllewin.

cyfnod. Nawr, beth yw nodweddion cyfansoddiadol y paentiad enwog?

Disgrifiad a nodweddion

O safbwynt cyfansoddiadol, mae'r Mona Lisa yn bortread hanner hyd, neu dri-chwarter hyd, ar dirlun sydd wedi ei rannu yn ddau atmosffer, un yn oerach (yr un uchaf) ac un arall yn gynhesach gyda lliwiau priddlyd (yr un isaf).

Mae lleoliad y fenyw yn deillio o'r “ “ pyramid” a ddefnyddir i gynrychioli'r madonnas yn eistedd, hynny yw, mae'n geometrization trionglog.

Gweld hefyd: Tŷ ysbrydion Isabel Allende: crynodeb, dadansoddiad a chymeriadau'r llyfr

1. cyfansoddiad triongl. 2. Manylion y dwylo. 3. Manylion y gorchudd ar yr wyneb a'r dirwedd yn y cefndir.

Mae ei dwylo croes yn ffurfio sylfaen y siâp pyramid. Mae'r golau a roddir ar y frest a'r gwddf yr un peth ar y dwylo.

Canol y paentiad yw brest y fenyw ac mae wedi'i alinio â'r llygad chwith a bysedd y llaw dde. Mae hyn yn pwysleisio presenoldeb y cymeriad yn y cyfansoddiad.

Mae ei fraich chwith yn gorffwys yn gyfforddus ar fraich y gadair ac yn cael ei chroesi gan ei fraich dde. Mae lleoliad y breichiau ynghyd ag un y gadair yn trawsyrru pellter rhyngddi hi a'r gwyliwr.

Gorchuddir y pen gan orchudd sy'n symbol o ddiweirdeb, yn aml mewn portreadau o wragedd. Mae'r defnydd o'r math hwn o orchudd hefyd yn cael ei briodoli i fenywod beichiog neu ôl-enedigol. Dim gemwaith neuarwyddion arbennig o argyhoeddiad neu rym economaidd.

Mae osgo Mona Lisa yn dangos llonyddwch ac, ynghyd â'r edrychiad ochrol, ond yn uniongyrchol tuag at y gwyliwr, yn dangos parth y teimladau , sef nid yw fel arfer yn cael ei briodoli i fenyw bryd hynny.

Nid oes aeliau ar yr wyneb. Mae mynegiant y fenyw yn y paentiad yn enigmatig neu'n amwys. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y syllu, y corff a'r dwylo wedi'u cyfeirio at onglau cynnil gwahanol, wedi'u hychwanegu at y rhith a grëwyd gan y dechneg sfumato .

Ar ymyl chwith y gwelir peintio gwaelod colofn sy'n awgrymu bod y fenyw yn eistedd mewn oriel.

Mae'r dirwedd yn y cefndir wedi'i phaentio â phersbectif awyrol. Mae'r glas myglyd a'r persbectif aneglur a gwasgaredig yn rhoi mwy o ddyfnder i'r cyfansoddiad.

Mae'r dirwedd gefndir yn dangos rhywfaint o anghydbwysedd, gan ei fod yn creu rhith o dirwedd sydd wedi'i rhannu'n ddau. Fodd bynnag, nid oes unrhyw barhad rhwng y ddau. Mae'n ymddangos nad oedd unrhyw gyfatebiaeth o ran uchder a llinellau.

Techneg

Mae'r paentiad La Gioconda yn cael ei wneud mewn paent olew ar bren. Defnyddiodd Leonardo da Vinci y dechneg sfumato iddo. Mae hyn yn cynnwys arosod sawl haen cain o baent i feddalu neu wanhau cyfuchliniau'r ffigwr a chyflawni'r teimlad o naturioldeb a chyfaint, sy'nmae'n ein galluogi i ganfod bod y ffigurau wedi'u hintegreiddio i weddill y cyfansoddiad.

Diolch i sfumato , llwyddodd Leonardo i berffeithio'r canfyddiad o dri dimensiwn. Mae Leonardo yn defnyddio'r dechneg sfumato i ddangos sut mae golau yn bownsio oddi ar arwynebau crwm, yn enwedig y croen, gan ei adael yn llyfn, yn feddal ac yn naturiol.

Yr esboniad am ddirgelwch y wên a golwg Mona Mae Lisa yn deillio'n union o'r dechneg sfumato a natur gweledigaeth ddynol.

Gweler hefyd 27 stori y dylech eu darllen unwaith yn eich bywyd (eglurwyd ) Yr 20 chwedl America Ladin orau eglurodd 11 o straeon arswyd gan awduron enwog 20 paentiad byd-enwog y byddwch chi'n eu gweld â gwahanol lygaid

I bob pwrpas, mae gweledigaeth uniongyrchol y bod dynol yn canolbwyntio ar y manylion ond nid ar y cysgodion, yn lle hynny, mae gweledigaeth ymylol yn gwahaniaethu cysgodion yn fwy na manylion. Wrth edrych ar y Mona Lisa o wahanol safbwyntiau, mae haenau tenau, cymysg y dechneg sfumato yn gwneud i'w gwên ymddangos bron yn anamlwg o'i gymharu â'r wên ddirgel sy'n ymddangos o'i gweld o'r ochr. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod mwy o gyfaint yn cael ei daflunio o'r ochr oherwydd y cysgodion sy'n cael eu creu gan yr haenau tenau.

Ystyr Mona Lisa

Y mynegiant " Mona Mae Lisa" yn golygu 'Mrs Lisa'. Mae Mona yn fach oEidaleg madonna , a Lisa fyddai enw’r model a nodwyd gan Giorgio Vasari, peintiwr, pensaer ac awdur o’r Dadeni a gyhoeddodd y llyfr Bywyd y penseiri, peintwyr a cherflunwyr Eidalaidd gorau , lle rhoddodd dystiolaeth o'r paentiad.

Adnabyddiaeth y model

Mae sawl trafodaeth am hunaniaeth y model. Yn wir, y ddamcaniaeth a dderbynnir fwyaf yw un yr hanesydd Vasari o'r 16eg ganrif, sy'n dweud mai'r fenyw a gynrychiolir fyddai Lisa Gherardini. A phwy oedd Lisa Gherardini? Roedd hi'n wraig i fasnachwr sidan o'r enw Francesco del Giocondo. Mewn gwirionedd, mae'r enw amgen La Gioconda , sy'n golygu "hapus" yn Sbaeneg, yn cyfeirio at ei gwên enwog ac enw ei gŵr.

Mae thesis arall yn awgrymu mai'r fenyw a bortreadir fyddai yn "foneddiges Fflorensaidd benodol", yn ôl geiriau Leonardo, ac y byddai'r darn wedi'i gomisiynu gan Juliano de Medicis. Yn yr achos hwnnw, gallai fod yn wraig o fri cymdeithasol. Fodd bynnag, os felly, ni fyddai'r amheuaeth ynghylch ei hunaniaeth yn cael ei ddeall, gan y byddai'n cael ei nodi'n llawn.

Mae pethau'n gymhleth os cymerwn i ystyriaeth y gallai'r dogfennau cyfoes sy'n disgrifio'r paentiad gyfeirio at fersiynau gwahanol o Y Gioconda . Bodolaeth fersiynau o'r fath yn union yw un o'r ffactorau sy'n rhoi cyd-destun dirgel i'r darn.

Yfersiynau o La Gioconda

gweithdy Leonardo: Mona Lisa neu Gioconda . 1503-1519. Olew ar y bwrdd. 76.3 × 57cm Museo del Prado, Madrid.

Mae'r ddamcaniaeth a dderbynnir fwyaf, oherwydd ei bod yn cael ei chasglu yng ngwaith Vasari, yn cyfeirio at y llun o La Gioconda a gomisiynwyd gan y masnachwr Francesco del Giocondo. . Byddai Leonardo wedi dechrau ei beintio tua'r flwyddyn 1503. Fodd bynnag, pan fydd Vasari yn disgrifio'r gwaith, mae'n nodi dwy ffaith bwysig iawn: mae'n cyfeirio at fodolaeth aeliau ac yn nodi nad oedd y paentiad wedi'i orffen.

Yna yn ddarnau sy'n bodoli o gyfnod Leonardo dwy fersiwn arall o'r paentiad, sef Mona Lisa o Ilseworth a Mona Lisa o Amgueddfa Prado . O'r olaf, mae'n hysbys ei fod yn gopi a wnaed yng ngweithdy Leonardo gan un o'i ddisgyblion, Andrea Salai yn ôl pob tebyg. Fe'i gwnaed rhwng 1503 a 1519 gan gymhwyso'r un dechneg ac amodau materol: olew ar fwrdd pren (cnau Ffrengig), yn mesur 76.3 x 57 cm. Mae rhai gwahaniaethau mewn ansawdd i'w gweld, megis anhawster y sfumato .

Gweld hefyd: Paentio Las Meninas gan Diego de Velásquez: dadansoddiad ac ystyr

O ran y Mona Lisa o Ilseworth , credwyd am amser hir ei fod yn ffugiad, ymhlith pethau eraill oherwydd ei fod yn cael ei wneud ar gynfas, yn wahanol i'r un yn y Louvre a'r Prado. Fodd bynnag, mae astudiaethau gwyddonol diweddar yn datgelu bod y pigmentau a'r deunyddiau yn dod o'r un cyfnod. Ai fersiwn oLeonardo ei hun? Yn wir, ai dyma'r fersiwn gyntaf o'r paentiad?

Wedi'i briodoli i Leonardo: Mona Lisa o Ilseworth . 1503-1516. Olew ar gynfas. 84.5cm × 64.5cm. Casgliad preifat, y Swistir.

Y gwahaniaethau mwyaf amlwg â'r clasurol Mona Lisa yw tri:

 • mae'r fenyw, y mae ei hwyneb ag aeliau mwy diffiniedig, yn edrych yn iau ;
 • mae wedi ei fframio'n glir rhwng dwy golofn a
 • mae'r dirwedd yn y cefndir yn anorffenedig.

Rhag ofn iddo gael ei wneud gan Leonardo, fe allai wneud synnwyr ei fod yn fersiwn gyntaf, os ydym yn ystyried ieuenctid y model o'i gymharu â Mona Lisa yn y Louvre ac mewn perthynas â'r blynyddoedd a gymerodd Leonardo i ddatblygu'r paentiad. Mae'r model i'w weld yr un fath.

O ystyried y ffaith olaf hon, mae'r cwestiwn yn codi: a yw'n bosibl mai fersiwn cyntaf y portread oedd y llun hwn? A allai Leonardo fod wedi gwneud y ddau bortread ar yr un pryd? Gan fod Vasari yn sôn am Mona Lisa anorffenedig gydag aeliau, a allai fod wedi bod yn cyfeirio at hyn neu at yr un a warchodwyd gan y Louvre? Pe bai Vasari yn cyfeirio at yr un yn y Louvre, a allai aeliau'r Mona Lisa gael eu dileu'n ddamweiniol yn ystod rhywfaint o broses cynnal a chadw neu adfer?

Nid yw'r cwestiynau hyn wedi'u dileu'n foddhaol o hyd? atebodd. rhan o ddirgelion y gwaith sydd wedi dal sylw'r byd, ond... a ydynt yn ddigon i egluro'rffenomenon hynod o ymlediad y paentiad?

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn darllen amdano:

  Hanes paentiad y Mona Lisa

  Gwnaethpwyd La Gioconda gan Leonardo rhwng 1503 a 1519. Mae'r ddamcaniaeth a dderbynnir fwyaf yn awgrymu iddo gael ei gomisiynu gan y masnachwr brethyn Francesco del Giocondo. Fel oedd yn gyffredin ym mhaentiwr y Dadeni, nid oedd Leonardo byth yn ystyried bod y paentiad wedi'i orffen, felly gwrthododd ei drosglwyddo a pharhaodd yn ei feddiant hyd ddiwedd ei ddyddiau.

  Dim ond ar ôl ei farwolaeth, neu efallai ychydig o'r blaen bu farw, daeth y darlun i feddiant y Brenin Francis I o Ffrainc yng nghanol yr 16eg ganrif, a ddaeth i dalu deuddeg mil o ffranc amdano. Wedi marwolaeth Francis I, anfonwyd y gwaith i Fontainebleau, yna i Baris, ac yn olaf i Versailles. Ar ôl y Chwyldro Ffrengig, gan ei ystyried yn rhan o drysorfa dalaith Ffrainc, fe'i trosglwyddwyd i ofal Amgueddfa'r Louvre ym 1797.

  Mae wedi aros yn amgueddfa'r Louvre hyd heddiw, heblaw am dri ymyrraeth. Y cyntaf, pan gymerodd Napoleon hi i'w ystafell wely (o'r flwyddyn 1800 hyd 1804). Yr ail, pan gafodd ei ddwyn o'r amgueddfa gan Vicenzo Peruggia (o 1911 nes iddo ddychwelyd yn 1914). A'r trydydd, pan gymerodd loches yng nghastell Amboise yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac, yn ddiweddarach, yn abaty Loc-Dieu.

  Pwysigrwydd y Mona Lisa a'i dylanwadmewn celf

  Digwyddodd genre portreadau darluniadol o bersonoliaethau, fel y gwyddom ni, yn y Dadeni cynnar, tua'r 14eg ganrif. Mae'n golygu, erbyn i Leonardo beintio La Gioconda bod traddodiad portreadu mwy neu lai wedi'i gyfuno'n barod ac yn ddigonol i rai confensiynau. Roedd y model mwyaf cyffredin cyn y Mona Lisa yn canolbwyntio ei sylw ar gynrychioliad y cymeriad hyd at ganol y torso, fel bod yr wyneb, y pen a'r ysgwyddau yn cwmpasu'r cyfansoddiad cyfan.

  Sandro Botticelli: Portread ar ôl marwolaeth o Simonetta Vespucci . Olew ar gynfas. c. 1476-80.

  Mae paentiad y Mona Lisa yn perthyn i genre portreadau’r Dadeni, ond mae’r ffordd y peintiodd Leonardo da Vinci ohono yn wahanol mewn rhai agweddau i’r traddodiad y cawsant eu paentio ynddo. portreadau o ferched yr adeg honno. Mae'r fenyw yn edrych yn uniongyrchol ar y gwyliwr ac yn gwenu'n hyderus, dwy agwedd a briodolir i ddynion aristocrataidd yn fwy na merched.

  Yn y portread Mona Lisa nid yn unig y dangosir yr wyneb, y pen a'r ysgwyddau, ond hefyd y torso o dan y canol, sy'n gadael breichiau a dwylo'n agored a, gydag ef, mwy o bosibiliadau mynegiannol. Yn y modd hwn, mae Leonardo yn datgelu llawer am y cymeriad, na fyddai wedi gallu dilyn y model blaenorol.

  Rafael: Astudiaeth o'r Mona Lisa

  Melvin Henry

  Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.